งานสัมมนาแผน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประจำปี 2565

การสัมมนาแผน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงแรม เพนนินซูลา กรุงเทพฯ และ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารนวมินทราธิราช (นิด้า)

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ดำเนินการจัดสัมมนาแผน ประจำปี ครั้งที่ 2 /2565 ในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเพนนินซุลา และ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารนวมินทราธิราช ในการกำหนดการสัมมนาโครงการที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 21565 โดยแบ่กลุ่มระดมสมอง และ มีการรายงานดำเนินงานตัวชีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ และ สรุปการสัมมนา ที่คณะในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565