อาจารย์ประจำ

ศ.ดร.พิริยะ

ผลพิรุฬห์

Georgia State University (Ph.D. Economics)

รศ.ดร.​อนันต์

วัฒนกุลจรัส

University of Wisconsin-Madison (Ph.D. Agri Econ)

รศ.ดร.ปริยดา

สุขเจริญสิน

Thammasat University (D.B.A. Finance)

รศ.ดร.ยุทธนา

เศรษฐปราโมทย์

University of Warwick (Ph.D. Economics)

ศ.ดร.ศาสตรา

สุดสวาสดิ์

Georgia State University (Ph.D. Economics)

ศ.ดร.สรศาสตร์

สุขเจริญสิน

Thammasat University (D.B.A. Finance)

รศ.ดร.อดิศร์

อิศรางกูร ณ อยุธยา

North Carolina State University (Ph.D. Economics)

รศ.ดร.อุดมศักดิ์

ศีลประชาวงศ์

University of Memphis (Ph.D. Business Economics)

รศ.ดร.ณดา

จันทร์สม

United States International University (D.B.A. Finance)

ผศ.ดร.ทองใหญ่

อัยยะวรากูล

Duke University (Ph.D. Economics)

ผศ.ดร.ทัศนีย์

สติมานนท์

Michigan State University (Ph.D. Agricultural, Food, Resource Economics)

ผศ.ดร.นิรมล

อริยอาภากมล

University of Bristol (Ph.D. Economics)

รศ.ดร.ประสพโชค

มั่งสวัสดิ์

University of Missouri-Colombia (Ph.D. Economics)

ผศ.ดร.วิศิษฎ์

ชัยศรีสวัสดิ์สุข

Florida State University (Ph.D. Economics)

ผศ.ดร.สันติ

ชัยศรีสวัสดิ์สุข

Southern Illinois University (Ph.D. Economics)

รศ.ดร.ศรัณย์

ศานติศาสน์

Australian National University (Ph.D. Economics)

รศ.ดร.อภิรดา

ชิณประทีป

University of Minnesota (Ph.D. Applied Economics)

รศ.ดร.อมรรัตน์

อภินันท์มหกุล

University of Ottawa (Ph.D. Economics)

ผศ.ดร.อัธกฤตย์

เทพมงคล

National University of Singapore (Ph.D. Economics)