หลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สมัครได้ที่นี่

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Master of Economics Program (Business Economics)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มีการเปิดสอนในเวลาราชการตั้งแต่ 2535 และได้เปิดสอนภาคพิเศษในปีต่อมา โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเน้นพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพต่างๆ ดังนั้น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึงมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อองค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาครัฐและองค์การสาธารณประโยชน์

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ    วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ภาคพิเศษ
เรียนภาคพิเศษ วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

รับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา
ภาคปกติ               : จำนวน 20 คน
ภาคพิเศษ             : จำนวน 60 คน

อัตราค่าหน่วยกิต
ภาคปกติ               : หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ภาคพิเศษ             : หน่วยกิตละ 4,500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคปกติ               : ประมาณ 99,000 บาท
ภาคพิเศษ             : ประมาณ 210,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ปรัชญา
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์
มหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คือ ผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในการทำงานของระบบเศรษฐกิจภาคธุรกิจ และบทบาทของรัฐบาลที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ มีทักษะทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ การวิจัย และมีศักยภาพในการเพิ่มพูนความรู้ไปตามพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจโลก และมีจริยธรรมในทางวิชาการและการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในองค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรสาธารณประโยชน์

 2. เพื่อสร้างศักยภาพของมหาบัณฑิตในการพัฒนาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ

 3. เพื่อปลูกฝังจริยธรรมในการประกอบอาชีพแก่มหาบัณฑิต

 4. เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ รวมถึงเทคนิคเชิงปริมาณ และทักษะการสร้างแบบจำลอง เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ หน่วยงานรัฐ และสังคม

 2. สร้างแบบจำลอง วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เพื่อการแก้ปัญหา โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และวิจัยที่ทันสมัย

 3. รู้จักตั้งคำถาม ค้นคว้าและหาคำตอบ ตามกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต หาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้และเทคโนโลยี

 4. บูรณาการหลักคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทขององค์กรและสังคม

 5. สื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิผล ทั้งด้านการเขียน และการพูด

 6. มีภาวะผู้นำทางความคิดและความรับผิดรับชอบ รวมถึงการทำงานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกของกลุ่ม

 7. ตระหนักถึงหลักจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ มีจิตสำนึกต่อเพื่อนมนุษย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิธีการเรียนรู้

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน

 

 

หมวดวิชา

โครงสร้างหลักสูตรแผน ก.(2)
(ทำวิทยานิพนธ์)

โครงสร้างหลักสูตรแผน ข.

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาพื้นฐาน

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาหลัก

15 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาเลือก

3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

5. วิชาการค้นคว้าอิสระ

3 หน่วยกิต

6. วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

7. สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้

รวม

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษาแผน ก.(2) (ทำวิทยานิพนธ์)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

สพ 4000

 

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

 

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4001

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

3 หน่วยกิต

สำหรับบัณฑิตศึกษา

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 4000

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 6001

จุลเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 6003

พื้นฐานบัญชีและการจัดการทางการเงิน

3 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002

 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

 

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 6002

มหเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์เศรษฐกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 6004

เศรษฐศาสตร์เพื่อการผลิตและการตลาด

3 หน่วยกิต

XX   xxxx

วิฃาเลือก

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 3

ศธ 5000

เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ศธ 5001

สัมมนาปฏิบัติการการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 6005

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 9004

วิทยานิพนธ์

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

ศธ 9004

วิทยานิพนธ์

 9 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

สพ 4000

 

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

 

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4001

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

3 หน่วยกิต

สำหรับบัณฑิตศึกษา

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 4000

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 6001

จุลเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 6003

พื้นฐานบัญชีและการจัดการทางการเงิน

3 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002

 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

 

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 6002

มหเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์เศรษฐกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 6004

เศรษฐศาสตร์เพื่อการผลิตและการตลาด

3 หน่วยกิต

XX  xxxx

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

XX  xxxx

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 3

ศธ 5000

เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ศธ 5001

สัมมนาปฏิบัติการการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ *

3 หน่วยกิต

ศธ 5002

สัมมนาปฏิบัติการการให้คำปรึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ *

3 หน่วยกิต

ศธ 6005

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ

3 หน่วยกิต

XX xxxx

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

XX xxxx

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

หมายเหตุ : นักศึกษาเลือกเรียนวิชา ศธ 5001 สัมมนาปฏิบัติการการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ วิชา ศธ 5002 สัมมนาปฏิบัติการการให้คำปรึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพียง 1 วิชาตามความสนใจ

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

ศธ 9000

การค้นคว้าอิสระ

 3 หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

สพ 4000    พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                                                      3  หน่วยกิต

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร  จริยธรรมทางวิชาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

ภส 4001    การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                      3  หน่วยกิต

สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน  เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป  การตีความประโยคการเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท  การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

ภส 4002    การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                                            3  หน่วยกิต

เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

ภส 4011    การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3  หน่วยกิต

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม   ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น

ภส 4012    การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                       3 หน่วยกิต

ฝึกทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล

ศธ 4000     คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                       3 หน่วยกิต      

ศึกษาเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ แบบจำลองคณิตศาสตร์ ฟังก์ชัน พีชคณิตเชิงเส้น อนุพันธ์ และการหาค่าเหมาะสมที่สุด เพื่อใช้ในการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การหาจุดดุลยภาพ การศึกษาผลกระทบ และการเลือกเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุด ในส่วนทางด้านสถิติเป็นการศึกษาพื้นฐานสถิติ ดังนี้ ความน่าจะเป็น ค่าวัดทางสถิติ การกระจาย และการทดสอบสมมติฐาน เพื่อสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และเป็นพื้นฐานในการศึกษาการพยากรณ์ หรือการประมาณการพฤติกรรมต่อไป

 วิชาพื้นฐาน

ศธ 5000     เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ธุรกิจ                                                 3 หน่วยกิต

ศึกษาการประมาณการพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการประมาณการสมการถดถอย โดยใช้เครื่องมือของกาลังสองน้อยที่สุด ซึ่งศึกษาทั้งวิธีประมาณการ ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา การวิเคราะห์ผล การประยุกต์ใช้เครื่องมือในกรณีพิเศษ เช่น ตัวแปรหุ่นแบบจำลองโลจิต โพรบิต รวมถึงการทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจวิชานี้ยังแนะนาวิธีการทางอนุกรมเวลาเบื้องต้นเพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์

 ศธ 5001     สัมมนาปฏิบัติการการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                    3 หน่วยกิต

จัดทำข้อเสนอโครงร่างวิจัยภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ เพื่อนำไปใช้ในวิชาการค้นคว้าอิสระ โดยเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าประเด็นวิจัย หรือประเด็นปัญหา ทบทวนวรรณกรรม เลือกเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสม พร้อมนำเสนอโครงร่างวิจัย

ศธ 5002     สัมมนาปฏิบัติการการให้คำปรึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                        3 หน่วยกิต

จัดทำข้อเสนอโครงร่างในการแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาทางธุรกิจภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ เพื่อนำไปใช้ในวิชาการค้นคว้าอิสระ โดยเน้นให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา หรือประเด็นที่ต้องการพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม เลือกเครื่องมือวิเคราะห์ที่เหมาะสม พร้อมนำเสนอโครงร่างในการแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

วิชาหลัก

ศธ 6001     จุลเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจทางธุรกิจ                                               3 หน่วยกิต

ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การปรับเปลี่ยนราคาและปริมาณดุลยภาพในตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาด ทฤษฎีว่าด้วยการกำหนดราคาสินค้า ความล้มเหลวของกลไกตลาด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร รวมทั้งการดำเนินมาตรการนโยบายที่เหมาะสม

 ศธ 6002     มหเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์เศรษฐกิจ                                              3 หน่วยกิต

ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค ซึ่งนำไปสู่การคิดวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค ดัชนีต่าง ๆ ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินและการคลัง ความเชื่อมโยงของแต่ละภาคส่วนทางด้านอุปสงค์ผ่านแบบจำลองตลาดสินค้าและตลาดการเงิน รวมไปถึงแบบจำลองของเศรษฐกิจเปิด และการวิเคราะห์ทางด้านอุปทาน

 ศธ 6003     พื้นฐานบัญชีและการจัดการทางการเงิน                                                   3 หน่วยกิต
ศึกษาหลักพื้นฐานทางบัญชีและงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ศึกษาถึงการตัดสินใจด้านการจัดการทางการเงิน ได้แก่ การตัดสินใจด้านการลงทุน การตัดสินใจด้านการเงิน และการตัดสินใจในด้านการดำเนินงาน

 ศธ 6004     เศรษฐศาสตร์เพื่อการผลิตและการตลาด                                                  3 หน่วยกิต
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการการผลิตและการตลาดของธุรกิจ ศึกษาทฤษฎีการผลิตและการดำเนินการขององค์การในด้านการวางแผน บริหารและควบคุมโรงงานเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ทฤษฎีและเทคนิคในการบริหารการตลาดในภาวะปัจจุบัน  เน้นถึงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มการขายและพัฒนาการตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะตลาด เพื่อช่วยในการวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศธ 6005     เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ                                                       3 หน่วยกิต
ศึกษาพฤติกรรมและกลยุทธ์ในสภาพการแข่งขันของตลาดต่าง ๆ การกำหนดกลยุทธ์ในองค์การ เช่น กลยุทธ์ในการขยายกิจการ การเข้าหรือออกจากธุรกิจ การกำหนดโครงสร้างขององค์การ รวมทั้งศึกษาการวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ขององค์การ

วิชาเลือก

ศธ 7001     การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน                                                             3 หน่วยกิต

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนทั้งที่เป็นโครงการภาครัฐและโครงการเอกชนภายใต้โครงสร้างตลาดต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่ถูกต้องแม่นยำ การเลือกใช้เกณฑ์การตัดสินใจลงทุน เช่น มูลค่าสุทธิปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนภายใน และค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน การใช้หลักการวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบสถานการณ์ที่มีโครงการและสถานการณ์ที่ไม่มีโครงการ การเลือกใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์แบบราคาตลาดและแบบราคาคงที่ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนเงาและตัวแปลงค่า การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการลงทุนแบบต่าง ๆ รวมถึงวิธีการประเมินมูลค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม การวิเคราะห์ผลตอบแทนเชิงสังคมของการลงทุน และการวิเคราะห์การลงทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 ศธ 7002     การวางแผนและจัดการโครงการ                                                              3 หน่วยกิต

ศึกษาวงจรการวางแผนและดำเนินโครงการ แนวคิด กระบวนการ วิธีการวางแผนและวิเคราะห์โครงการลงทุนของภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ โดยครอบคลุมการวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม การแปลงแผนขององค์กรเป็นแผนธุรกิจและแผนโครงการ การแปลงแผนกลยุทธ์ของโครงการเป็นแผนปฏิบัติโครงการและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินโครงการ ตลอดจนการจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์โครงการ

ศธ 7003     ธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                 3 หน่วยกิต

ศึกษาทฤษฎีและนโยบายการค้า การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศ กลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการบริหารจัดการ และการประยุกต์เครื่องมือทางการเงินระหว่างประเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง

ศธ 7004     เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจและเศรษฐกิจ                                                     3 หน่วยกิต

ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิเช่น เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีบล็อคเชน และ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงสามมิติ เป็นต้น ที่มีต่อธุรกิจในระดับจุลภาค ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแบบจำลองธุรกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจในระดับมหภาคอีกด้วย

 ศธ 7005     การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ                                     3 หน่วยกิต

ศึกษาการจัดการข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเงิน การสร้างตารางจัดการ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเขียนคำสั่งแบบวนซ้ำ การหารากระบบสมการ การหาค่าสูงสุดต่ำสุด แบบจำลองสมการถดถอย การเรียนรู้ของเครื่อง การจำแนก และการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ

ศธ 7006     ธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการกำหนดนโยบาย                                           3 หน่วยกิต

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทิศทางการใช้มาตรการระหว่างประเทศเพื่อความยั่งยืน และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจของประเทศไทย การดำเนินการตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน แบบจำลองเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และการเงินอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการกำหนดมาตรการของรัฐที่เหมาะสม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กรและผู้ประกอบการ

วิชาการศึกษาตามแนวแนะ

ศธ 8801     การศึกษาตามแนวแนะ 1                                                                            1 หน่วยกิต

ศึกษาหัวข้อเฉพาะทางในประเด็นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ทันต่อสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ

ศธ 8802     การศึกษาตามแนวแนะ 2                                                                            2 หน่วยกิต

ศึกษาหัวข้อเฉพาะทางในประเด็นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ทันต่อสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ

ศธ 8803     การศึกษาตามแนวแนะ 3                                                                            3 หน่วยกิต

ศึกษาหัวข้อเฉพาะทางในประเด็นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ทันต่อสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ

 ศธ 8806     การศึกษาตามแนวแนะ 6                                                                           6 หน่วยกิต
ศึกษาหัวข้อเฉพาะทางในประเด็นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ทันต่อสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ

วิชาการค้นคว้าอิสระ

ศธ 9000     การค้นคว้าอิสระ                                                                                        3 หน่วยกิต

จัดทำงานวิจัยหรืองานค้นคว้าทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาหรือให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ โดยเน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมาประยุกต์ใช้ และสามารถนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี

วิชาวิทยานิพนธ์

ศธ 9004     วิทยานิพนธ์                                                                                             12 หน่วยกิต

ศึกษาและนำเสนอวิทยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และทักษะในการวิเคราะห์และวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ได้มาตรฐานระดับที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับชาติหรือนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับสมัคร

สมัครภาคปกติ
ภาคปกติ กรณีปกติ

รับสมัครครั้งที่ 1  ประมาณปลายเดือนตุลาคม
รับสมัครครั้งที่ 2  ประมาณปลายเดือนมกราคม
รับสมัครครั้งที่ 3  ประมาณเดือนเมษายน
รับสมัครครั้งที่ 4  ประมาณเดือนกรกฎาคม

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) องค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา

 2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์

 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

 4. ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีที่สถาบันกำหนด

หมายเหตุ : คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

วิธีการคัดเลือก

พิจารณาจากคะแนนการสอบข้อเขียน (วิชาเฉพาะ 1และวิชาภาษาอังกฤษ) และการสอบสัมภาษณ์

ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

รับสมัครครั้งที่ 1   ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน
รับสมัครครั้งที่ 2  ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์
รับสมัครครั้งที่ 3  ประมาณเดือนเมษายน
รับสมัครครั้งที่ 4  ประมาณเดือนสิงหาคม

การรับสมัครสามารถดูได้ที่ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (http://edserv.nida.ac.th)

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) องค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
 2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 4. ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีที่สถาบันกำหนด
 5. คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี
  5.1  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00
  5.2  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75

วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์และอื่น ๆ

การให้ทุนการศึกษา

คณะจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยจะให้ทุกภาคการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ทุนที่คณะกำหนด

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://edserv.nida.ac.th

 2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ หรือหนังสือรับรองจากคณบดีคณะ ที่กำลังศึกษาว่าเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี โดย ระบุหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้วด้วย ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวจะต้องประทับตราสถาบัน และ มีเจ้าหน้าที่รับรองอย่างครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ

 3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
  (สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้วย จำนวน 1 ชุด)

 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)

 7. หนังสือรับรองผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
  (ดาวน์โหลดได้จากแบบฟอร์มใบสมัครหน้าสุดท้ายที่ http://edserv.nida.ac.th

 8. ใบรับรองคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

  เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 9. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อยื่นคำร้องขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการศึกษาด้วย

 10. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่ :
  Educational Service Division,
  National Institute of Development Administration,
  148 Serithai Road, Klong Chan,
  Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
  Facsimile : (662) 377-7477

หมายเหตุ : เอกสารผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์หรืออย่างช้าที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน

การขอรับใบสมัคร

 • กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • สั่งพิมพ์ใบสมัครจาก :
  Website ของกองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th/
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลขหมายโทรศัพท์ 0-2727-3370 , 0-2727-3371

การสมัครสอบคัดเลือก

 • ผู้สนใจยื่นใบสมัครคัดเลือกพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น 3

 • สมัครออนไลด์ได้ที่  http://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.nida.ac.th

สมัครภาคพิเศษ

เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 210,000 บาท

เปิดรับสมัครปีละ 2 ภาคการศึกษา

กรณีสอบข้อเขียน     ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
กรณีสอบสัมภาษณ์  ภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1-3  ประมาณเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนมิถุนายน  (เปิดภาคเรียนเดือนสิงหาคม)
ครั้งที่ 4-6  ประมาณปลายเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน (เปิดภาคเรียนเดือนมกราคม)

คุณสมบัติของผู้สมัครและวิธีการคัดเลือก
กรณีสอบข้อเขียน

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) องค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
4. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คัดเลือกโดยสอบข้อเขียน (วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ) และพิจารณาจากผลการศึกษาในอดีต
5. ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีที่สถาบันกำหนด
หมายเหตุ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

วิธีการคัดเลือกพิจารณา 2 ลักษณะ คือ พิจารณาข้อมูลในใบสมัครและการสอบข้อเขียน ดังนี้
1. การพิจารณาใบสมัคร
คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของผู้สมัคร เช่น สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ โอกาสในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
ดังนั้น  ผู้สมัครควรกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองให้สมบูรณ์และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
2. การสอบข้อเขียน
เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที

กรณีสอบสัมภาษณ์ 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) องค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
4. มีประสบการณ์การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจากผลการศึกษาในอดีต
5. ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีที่สถาบันกำหนด
หมายเหตุ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

การคัดเลือกพิจารณา 2 ลักษณะ คือ พิจารณาข้อมูลในใบสมัครและการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. การพิจารณาใบสมัคร
คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของผู้สมัคร เช่น สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ โอกาสในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
ดังนั้น  ผู้สมัครควรกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองให้สมบูรณ์และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
2. การสัมภาษณ์
คณะกรรมการคัดเลือกจะทำการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความพร้อมและความตั้งใจในการศึกษา  ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็น   และความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา

หมายเหตุ : การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบันฯ  ทั้งนี้  การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความอย่างสมบูรณ์

 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) จำนวน 1 ฉบับ

 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) จำนวน 3 ชุด ระบุวันสำเร็จการศึกษา(สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย จำนวน 1 ฉบับ )

 4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

 5. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 6. หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน จำนวน 1 ฉบับ

 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร

 8. หนังสือแสดงจุดประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตร (เขียนหรือพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 ไม่มีแบบฟอร์ม)

 9. หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

 10. ค่าสมัครสอบ

  เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 11. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อยื่นคำร้องขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการศึกษาด้วย

 12. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่ :
  Educational Service Division,
  National Institute of Development Administration,
  148 Serithai Road, Klong Chan,
  Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
  Facsimile : (662) 377-7477

การขอรับใบสมัคร

ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครได้ที่

 1. กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 2. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 3. สั่งพิมพ์ใบสมัครจาก :
  Website ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  www.econ.nida.ac.th
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลขหมายโทรศัพท์ 0-2727-3176-77, 0-2727-3180,0-2727-3199
  e-Mail : arpaporn.p@nida.ac.th  mbe@nida.ac.th
  line: @mbenida
  facebook:    https://www.facebook.com/EconNIDAFanpage/
  และ                https://www.facebook.com/mbenidafanpage/

เพื่อเป็นการยกระดับภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจึงกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาโททุกคน ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

 1. นักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS  ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำให้เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด

 2. นักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือผลการสอบ IELTS มาแสดงก่อนการขอสำเร็จการศึกษา

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้

 1. ผลการสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น
  (สมัครสอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)

 2. ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น
  (คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ International Education เท่านั้น)

หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes) หมายถึง คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

สมัครได้ที่นี่