ข่าวการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อป.โท และ ป.เอก

หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ (PhD in Economics)