คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาโท • ปริญญาเอก

หลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การเงิน
เศรษฐศาสตร์และการบริหาร
KMITL-NIDA Double Degree Program in Financial Engineering
เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
อีเลิร์นนิ่ง