หอเกียรติยศ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปี พ.ศ.2513

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปี พ.ศ.2531

ศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร

ปี พ.ศ.2533

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปี พ.ศ.2533

ดร.เสนาะ อูนากูล

ปี พ.ศ.2534

ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์

ปี พ.ศ.2534

ศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล

ปี พ.ศ.2535

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ปี พ.ศ.2536

นายอานันท์ ปันยารชุน
ปี พ.ศ.2537

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ปี พ.ศ.2538

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

ปี พ.ศ.2539

ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต

ปี พ.ศ.2540

ศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวาลา

ปี พ.ศ.2542

ดร.อรัญ ธรรมโน

ปี พ.ศ.2544

ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์

ปี พ.ศ.2545

ดร.มีชัย วีระไวทยะ

ปี พ.ศ.2546

นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

ปี พ.ศ.2549

ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

ปี พ.ศ.2552

Prof. Dr.Seiji F.Naya

ปี พ.ศ.2554

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ปี พ.ศ.2556

 

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ปี พ.ศ.2560