ผู้บริหารคณะ

ศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

คณบดี

รศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์

ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ

รศ.ดร.ณดา จันทร์สม

ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

ศรีอรุณ ชื่นนางชี

ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงาน