ผู้บริหารคณะ

ศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
รศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน
รศ.ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์
ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์
ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
รศ.ดร.ณดา จันทร์สม
ศรีอรุณ ชื่นนางชี