อบรม

เปิดอบรม 5 หลักสูตร ฟรี!!
Line: @econtraining

โครงการอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพของคนวัยทำงาน ให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีความรู้หลักเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21”

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจะเปิดหลักสูตรอบรมทั้งหมด 5 หลักสูตร ในระหว่างเดือนมีนาคมถึง สิงหาคม 2563 จำนวนชั่วโมงการอบรมหลักสูตรละ 15 ชั่วโมง เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 40 คนต่อรอบต่อหลักสูตร แต่ละหลักสูตรจะเปิดอบรม 3 รอบ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการประจำคณะ และผู้สมัครแต่ละคนสามารถเข้าอบรมได้ไม่เกิน 3 หลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

หลักสูตรอบรมที่ 1 ผู้บริโภคและผู้ประกอบการอัจฉริยะภายใต้เศรษฐกิจไร้พรมแดน

หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคและผู้ผลิต ปัจจัยสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่กำกับการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล และของธุรกิจ การทำงานของกลไกราคา และอำนาจทางการตลาดของผู้ขายที่มีผลต่อการกินดีอยู่ดีของผู้บริโภค และบทบาทภาครัฐต่อธุรกิจ ศึกษาการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

หลักสูตรอบรมที่ 2 เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอลและบทบาทภาครัฐ

หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจตัวแปรและดัชนีต่างๆของเศรษฐกิจ ระบบและกลไกของเศรษฐกิจ และสถานการณ์ต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ วิเคราะห์ผลกระทบภาครัฐ และสถานการณ์ต่างประเทศต่อเศรษฐกิจ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถติดตามข่าว เศรษฐกิจอย่างเข้าใจ และวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจได้

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

หลักสูตรอบรมที่ 3 การวิเคราะห์และการบริหารโครงการสำหรับภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรนี้จะส่งเสริมผู้เข้าอบรมในการสร้างรากฐานของความรู้ ในกระบวนการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการทั้งในด้านการเงินและด้านเศรษฐกิจ และครอบคลุมพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการให้
สำเร็จไปตามแผนที่วางไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

หลักสูตรอบรมที่ 4 การบริหารการเงินเพื่อความมั่งคั่ง

หลักสูตรนี้จะส่งเสริมผู้เข้าอบรมในการสร้างรากฐานของความรู้ในกระบวนการประเมิน สรรค์สร้าง วางแผนการเงินของบุคคลเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายทางการเงินที่แต่ละบุคคลต้องการภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยครอบคลุมพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

หลักสูตรอบรมที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรมุ่งให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับทฤษฎีและเครื่องมือพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจ เศรษฐศาสตร์   และการ
บริหารองค์กร   เนื้อหาการอบรมครอบคลุมเครื่องมือการวิเคราะห์แบบ
คลาสสิคเช่นสมการถดถอย    และเครื่องมือการวิเคราะห์สมัยใหม่ เช่น
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Bigdata)

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

CONNECT WITH US