หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ภาพรวมหลักสูตร

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในปัจจุบันผู้บริหารต้องเผชิญกับความท้าทายในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ภายในองค์การ ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ด้านต่างๆที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์การ เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยในการบริหารจัดการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ภายใต้การดำเนินงานที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวมอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเล็งเห็นความจำเป็นในการผลิตบุคลากร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางดังกล่าว จึงได้เริ่มเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร โดยหลักสูตรนี้เป็นการประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลและเข้าใจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ให้ได้ทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและเป็นผู้บริหารที่ก้าวล้ำในโลกธุรกิจยุคใหม่

เน้นการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจและบริหารองค์การ การเรียนประกอบด้วย การศึกษาทฤษฏี กรณีศึกษา การวิเคราะห์ข่าวสาร การอภิปราย การศึกษาดูงาน

“คิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์ ตัดสินใจอย่างนักบริหาร”

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่มีความรู้ความเข้าใจสภาพทางเศรษฐกิจ สามารถใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. สร้างหลักสูตรที่ให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับผู้มีอาชีพนักบริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน  รวมถึงเจ้าของกิจการ  เพื่อเพิ่มมิติทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใ
 2. สร้างผู้บริหารที่เข้าใจสภาวะทางเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ และวิธีคิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์
 3. สร้างหลักสูตรที่เน้นประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการใช้งานในภาคปฏิบัติมากกว่าการมุ่งเน้นศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์

เปิดสอน

ภาคปกติ จัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) แบบ Block Course (เรียนในวันและเวลาราชการ)

ภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย แบบ Block Course (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) ของหลักสูตรมี 6 ประการ

PLO1: เข้าใจและประยุกต์หลักการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจเชิงบริหาร

PLO2: วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจ สภาวะและนโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย

PLO3: มีทักษะในการตั้งคำถาม ค้นคว้าหาคำตอบ ตามกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความก้าวหน้า และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความรู้และเทคโนโลยี

PLO4: มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบรวมถึงสามารถทำงานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกของกลุ่ม

PLO5: สื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิผล ทั้งด้านการเขียน และการพูด

PLO6: สื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเขียน ด้านการพูด และด้วยภาพ

PLO7: ยึดหลักธรรมมาภิบาล มีจิตสำนึกต่อเพื่อนมนุษย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิธีการเรียนรู้

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร)
Master of Economics (Economics and Management)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร)
M.Econ. (Economics and Management)

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน

หมวดวิชาโครงสร้างหลักสูตรแผน ก. (2)
ทำวิทยานิพนธ์
โครงสร้างหลักสูตรแผน ข.
ไม่ทำวิทยานิพนธ์
1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน9 หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)9 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
2.หมวดวิชาพื้นฐาน3 หน่วยกิต3 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาหลัก9 หน่วยกิต9 หน่วยกิต
4.หมวดวิชาเอก9 หน่วยกิต9 หน่วยกิต
5.หมวดวิชาเลือก3 หน่วยกิต12 หน่วยกิต
6.วิชาการค้นคว้าอิสระ3 หน่วยกิต
7.วิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต
8.สอบประมวลความรู้สอบประมวลความรู้สอบประมวลความรู้
รวม36 หน่วยกิต36 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาแผน ก.(2) (ทำวิทยานิพนธ์)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

สพ 4000พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ภส 4001การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ศบ 5000การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร3 หน่วยกิต
ศบ 6010เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ3 หน่วยกิต
ศบ 7xxxวิชาเอก 13 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ศบ 6020การวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิด3 หน่วยกิต
ศบ 6030นโยบายเศรษฐกิจ3 หน่วยกิต
ศบ 7xxxวิชาเอก 23 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 3

ศบ 7xxxวิชาเอก 33 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

XX xxxxวิชาเลือก 13 หน่วยกิต
ศบ 9004วิทยานิพนธ์3 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ศบ 9004วิทยานิพนธ์9 หน่วยกิต

หมายเหตุ : อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แผนการศึกษาแผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

สพ 4000พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ภส 4001การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ศบ 5000การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร3 หน่วยกิต
ศบ 6010เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ3 หน่วยกิต
ศบ 7xxxวิชาเอก 13 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ศบ 6020การวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิด3 หน่วยกิต
ศบ 6030นโยบายเศรษฐกิจ3 หน่วยกิต
ศบ 7xxxวิชาเอก 23 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 3

ศบ 7xxxวิชาเอก 33 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

XX xxxxวิชาเลือก 13 หน่วยกิต
XX xxxxวิชาเลือก 23 หน่วยกิต
XX xxxxวิชาเลือก 33 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

XX xxxxวิชาเลือก 43 หน่วยกิต
ศบ 9000การค้นคว้าอิสระ3 หน่วยกิต

หมายเหตุ : อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายวิชา

ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
หมายเหตุ :

 1. หน่วยกิตที่ได้จากการศึกษาวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิต ตามข้อกำหนดการศึกษา การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน กระทำได้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้เกี่ยวกับวิชานั้น ๆ หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
 2. การยกเว้นการเรียนวิชา ภส 4001, ภส 4002, ภส 4011, ภส 4012 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษากำหนด
 3. การยกเว้นการเรียนวิชา สพ 4000 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

ข. หมวดวิชาพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
ศบ 5000 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร

ค. หมวดวิชาหลัก 9 หน่วยกิต
ศบ 6010 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
ศบ 6020 การวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิด
ศบ 6030 นโยบายเศรษฐกิจ

ง. หมวดวิชาเอก
(กำหนดให้เรียนวิชาใดก็ได้ในหมวดวิชาเอก จำนวน 9 หน่วยกิต ในแผน ก (2) และแผน ข)
ศบ 7010 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและกลยุทธ์องค์การ
ศบ 7020 การเงินสำหรับผู้บริหาร
ศบ 7030 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
ศบ 7040 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
ศบ 7050 การบริหารภายใต้พลวัตเศรษฐกิจโลก
ศบ 7060 การจัดการนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หมายเหตุ :
นักศึกษาแผน ก (2) และแผน ข ต้องเลือกศึกษาในหมวดวิชาเอก อย่างน้อย 3 วิชา และสามารถเลือกศึกษาวิชาในหมวดวิชาเอกวิชาอื่น แทนวิชาในหมวดวิชาเลือกได้

จ. วิชาการศึกษาตามแนวแนะ
ศบ 7101 ทรัพยากรมนุษย์เพื่อศักยภาพการแข่งขัน
ศบ 7102 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
ศบ 8001 การศึกษาตามแนวแนะ
ศบ 8002 การศึกษาตามแนวแนะ
ศบ 8003 การศึกษาตามแนวแนะ
หมายเหตุ:

 1. นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือ เลือกวิชาในกลุ่มสาขาวิชาเอก หรือวิชาในหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบันเป็นวิชาเลือก เพื่อให้หน่วยกิตครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตรได้
 2. กรณีเลือกวิชาในหลักสูตรอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้แนะนำและได้รับอนุมัติจากคณบดี
 3. การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด

ฉ. วิชาการค้นคว้าอิสระ (สำหรับแผน ข.)
ศบ 9000 การค้นคว้าอิสระ

ช. วิทยานิพนธ์ (สำหรับแผน ก.(2))
ศบ 9004 วิทยานิพนธ์

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

กรณีนักศึกษาเรียนภาคปกติ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) องค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
 2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 4. นักศึกษาต้องมีคะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 PBT, 173 CBT and 61 iBT หรือ IELTS SCORE ไม่น้อยกว่า 6.5 หรือ NIDA TEAP ไม่น้อยกว่า 500 ภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 5. ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีที่สถาบันกำหนด

กรณีนักศึกษาเรียนภาคพิเศษ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) องค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
 2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 4. อายุ 27 ปีขึ้นไปหรือมีประสบการณ์ทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

หมายเหตุ : คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 165,000 บาท

ภาคพิเศษ : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 300,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

FAQ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ ตลอดหลักสูตรประมาณ 300,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมสถาบัน และค่ากิจกรรมพิเศษ จำนวน 20,000 บาท ) แบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาple Description

การสอบเข้าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ต้องสอบข้อเขียน และทดสอบประสบการณ์ โดยข้อเขียน เป็นข้อสอบอัตนัย มี 3 ข้อ ให้เลือกวิเคราะห์ 1 ข้อ เป็นเรื่องทั่วไปถามทัศนคติ ความคิดเห็น ส่วนทดสอบประสบการณ์ เป็นการสัมภาษณ์เรื่องการศึกษา การทำงาน จุดมุ่งหมายของการศึกษา เป็นต้น

หลักสูตรภาคพิเศษ ระยะเวลาศึกษาประมาณ 2 ปี เรียนเป็นแบบ Block Course (เรียนทีละวิชา) เรียนวันเสาร์เวลา 9.00 – 16.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 12.00 น.

- เป็นคลาสเล็ก อบอุ่นไม่เกิน 20 คน/คลาส

- มีผู้อำนวยการหลักสูตรและเจ้าหน้าที่หลักสูตรคอยดูแลด้านการเรียน

เพื่อนร่วมห้องหลากหลายอายุประมาณ 27 – 45 ปี มีทั้งหมอ เภสัชกร วิศวกร สถาปนิก พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ และเจ้าของธุรกิจ

สมัครได้ที่ www.entrance.nida.ac.th