บริการงานการศึกษา

Slider

วิชาการค้นคว้าอิสระ (IS1 และ IS2)

ตัวอย่างการเขียนระเบียบวิธีวิจัยและการค้นคว้าอิสระ

workshopII : Example EC9000 Independent study
รุปแบบ WorkshopII : Example EC9000 Independent study
ตัวอย่างการทำการนำเสนอ : งาน present
workshopI : Example EC5030
คำแนะนำ : สำหรับผู้เขียนบทความ NIDA Independent Study Journal
วารสาร : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

CONNECT WITH US |facebook | youtube | line