วิจัย

สิงหาคม 15 2023 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประยุกต์ใช้ Active Ageing Index (AAI) เพื่อการออกแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Cares: LTCs)
กันยายน 6 2022 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับพัฒนาการเด็ก อายุ 3-5 ปี ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด-19 (MFE 2564)
กันยายน 6 2022 การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายของผู้บริโภคต่อการให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับกรณีศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานครฯและพัทยา (MBE,2564)
กันยายน 6 2022 ความต้องการซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (MBE,2564)
กันยายน 2 2022 ความสัมพันธ์ของส่วนผสมการตลาดและการตลาดดิจิทัลต่อพฤติกรรม การซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ (MBE,2564)
กันยายน 1 2022 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของคน Generation XและY ในเขตกรุงเทพมหานคร (MBE, 2564)
กันยายน 1 2022 การประเมินความคุ้มค่าโครงการพัฒนาพื้นที่ ท่าเรือคลองเตย (MBE,2564)
กันยายน 1 2022 การศึกษาแนวโน้มตลาดหุ้นจีนจากการใช้นโยบาย Common Prosperity (MBE,2564)
กันยายน 1 2022 การประเมินมูลค่าเชิงบูรณาการของชายหาดจอมเทียน (MBE,2564)
กันยายน 1 2022 การตัดสินใจลงทุนในรูปของคริปโทเคอร์เรนซีของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล MBE2564
สิงหาคม 11 2022 แนวโน้มการทำธุรกิจร้านกาแฟหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
สิงหาคม 11 2022 ค่าจ้างแรงงานของประเภทธุรกิจและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
1 2 3 32