หลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ
Doctor of Philosophy Program in Economics (International Program)

เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันได้แบ่งแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาออกเป็น 2 ประเภท

  • แผนการศึกษาที่ 1 (แผน 2 (2.1)) รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
  • แผนการศึกษาที่ 2 (แผน 2 (2.2)) ได้เปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอกของคณะได้โดยตรง

จุดเด่นของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)

เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทสามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก โดยมีการเรียน Coursework ที่มีคณาจารณ์ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในวิชานั้นเป็นผู้สอน จึงทำให้นักศึกษามีความรู้ลึกในทางทฤษฎี รวมถึงการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ได้อย่างลึกซึ้ง

หลักสูตร

นักศึกษา แผน 2 (2.1) สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาสี่ปี แต่ต้องไม่เกินหกปี โดยกำหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต และนักศึกษา แผน 2 (2.2) สามารถสำเร็จการศึกษาภายในเวลาหกปี แต่ต้องไม่เกินแปดปี โดยกำหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

สาขาวิชาเอก คือ

  1. Development Economics
  2. International Economics
  3. Financial Economics
  4. Labor Economics and Human Capital
  5. Environmental Economics
  6. Public Economics

หมายเหตุ

การเปิดสาขาวิชาเอกขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่สนใจในแต่ละปี

ค่าเล่าเรียน

หน่วยกิตละ 6,000 บาท

วันเรียน

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. หรือ เสาร์/อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.(การเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นอยู่กับความเหมาะสม)

จำนวนรับ

ประมาณ 20 คนต่อปี