admineconnida

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 58 นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14 และนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18

1 2 3 63