บริการงานการศึกษา

Slider

วิชาการค้นคว้าอิสระ (IS1 และ IS2)

ผลการนำเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS – ECON SEMINAR DAY) นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและภาคพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS – ECON SEMINAR DAY) นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565
แนวปฏิบัติการเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (Announcement of the Graduate School of Development Economics on Thesis Conducting Guidelines for Master’s Degree)
ส่งผลงานภาคนิพนธ์ 2/2562
แนวปฏิบัติการส่งผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ

ตัวอย่างการเขียนระเบียบวิธีวิจัยและการค้นคว้าอิสระ

workshopII : Example EC9000 Independent study
รุปแบบ WorkshopII : Example EC9000 Independent study
ตัวอย่างการทำการนำเสนอ : งาน present
workshopI : Example EC5030
คำแนะนำ : สำหรับผู้เขียนบทความ NIDA Independent Study Journal
วารสาร : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

CONNECT WITH US |facebook | youtube | line