บริการงานการศึกษา

Slider

การสอบประมวลความรู้

วิชาการค้นคว้าอิสระ (IS1 และ IS2)

ผลการนำเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS – ECON SEMINAR DAY) นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2566
รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS – ECON SEMINAR DAY) นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2566
แนวปฏิบัติและการส่งผลงานวิชา BE5001 และ BE9000 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และวิชา FE9000 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ประจำภาคการศึกษา 2/2565
แนวปฏิบัติและการส่งผลงานวิชา BE8001 และ BE9000 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และวิชา FE9000 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ประจำภาคการศึกษา 1/2565
แนวปฏิบัติการเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (Announcement of the Graduate School of Development Economics on Thesis Conducting Guidelines for Master’s Degree)

ตัวอย่างการเขียนระเบียบวิธีวิจัยและการค้นคว้าอิสระ

workshopII : Example EC9000 Independent study
รุปแบบ WorkshopII : Example EC9000 Independent study
ตัวอย่างการทำการนำเสนอ : งาน present
workshopI : Example EC5030
คำแนะนำ : สำหรับผู้เขียนบทความ NIDA Independent Study Journal
วารสาร : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

CONNECT WITH US |facebook | youtube | line