หลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สมัครได้ที่นี่

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Master of Economics Program (Business Economics)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มีการเปิดสอนในเวลาราชการตั้งแต่ 2535 และได้เปิดสอนภาคพิเศษในปีต่อมา โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเน้นพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพต่างๆ ดังนั้น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึงมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อองค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาครัฐและองค์การสาธารณประโยชน์

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ    วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ภาคพิเศษ
เรียนภาคพิเศษ วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

รับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา
ภาคปกติ               : จำนวน 20 คน
ภาคพิเศษ             : จำนวน 60 คน

อัตราค่าหน่วยกิต
ภาคปกติ               : หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ภาคพิเศษ             : หน่วยกิตละ 4,500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคปกติ               : ประมาณ 99,000 บาท
ภาคพิเศษ             : ประมาณ 210,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ปรัชญา
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์
มหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คือ ผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในการทำงานของระบบเศรษฐกิจภาคธุรกิจ และบทบาทของรัฐบาลที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ มีทักษะทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ การวิจัย และมีศักยภาพในการเพิ่มพูนความรู้ไปตามพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจโลก และมีจริยธรรมในทางวิชาการและการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในองค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรสาธารณประโยชน์

 2. เพื่อสร้างศักยภาพของมหาบัณฑิตในการพัฒนาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ

 3. เพื่อปลูกฝังจริยธรรมในการประกอบอาชีพแก่มหาบัณฑิต

 4. เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. ประประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ รวมถึงเทคนิคเชิงปริมาณ และทักษะการสร้างแบบจาลอง เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ หน่วยงานรัฐ และสังคม

 2. สร้างแบบจาลอง วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เพื่อการแก้ปัญหา โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และวิจัยที่ทันสมัย

 3. รู้จักตั้งคาถาม ค้นคว้าและหาคาตอบ ตามกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต หาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้และเทคโนโลยี

 4. บูรณาการหลักคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทขององค์กรและสังคม

 5. สื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิผล ทั้งด้านการเขียน และการพูด

 6. มีภาวะผู้นาทางความคิดและความรับผิดรับชอบ รวมถึงการทางานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกของกลุ่ม

 7. ตระหนักถึงหลักจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ มีจิตสานึกต่อเพื่อนมนุษย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิธีการเรียนรู้

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน

หมวดวิชา

โครงสร้างหลักสูตรแผน ก.(2)
(ทำวิทยานิพนธ์)

โครงสร้างหลักสูตรแผน ข.

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาพื้นฐาน

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาหลัก

15 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาเลือก

15 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

5. วิชาการค้นคว้าอิสระ

3 หน่วยกิต

6. วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

7. สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้

รวม

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแผน ก.(2) (ทำวิทยานิพนธ์)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

สพ 4000

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4001

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

3 หน่วยกิต

สำหรับบัณฑิตศึกษา

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 4000

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 6001

จุลเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 6003

พื้นฐานบัญชีและการจัดการทางการเงิน

3 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3 หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 6002

มหเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์เศรษฐกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 6004

เศรษฐศาสตร์เพื่อการผลิตและการตลาด

3 หน่วยกิต

XX   xxxx

วิฃาเลือก

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 3

ศธ 5000

เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ศธ 5001

สัมมนาปฏิบัติการการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 6005

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 9004

วิทยานิพนธ์

      3 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

ศธ 9004

วิทยานิพนธ์

 9 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

สพ 4000

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4001

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

3 หน่วยกิต

สำหรับบัณฑิตศึกษา

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 4000

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 6001

จุลเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 6003

พื้นฐานบัญชีและการจัดการทางการเงิน

3 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3 หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 6002

มหเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์เศรษฐกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 6004

เศรษฐศาสตร์เพื่อการผลิตและการตลาด

3 หน่วยกิต

XX  xxxx

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

XX  xxxx

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 3

ศธ 5000

เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ศธ 5001

สัมมนาปฏิบัติการการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ *

3 หน่วยกิต

ศธ 5002

สัมมนาปฏิบัติการการให้คำปรึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ *

3 หน่วยกิต

ศธ 6005

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ

3 หน่วยกิต

XX xxxx

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

XX xxxx

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

หมายเหตุ : นักศึกษาเลือกเรียนวิชา ศธ 5001 สัมมนาปฏิบัติการการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ วิชา ศธ 5002 สัมมนาปฏิบัติการการให้คำปรึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพียง 1 วิชาตามความสนใจ

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

ศธ 9000

การค้นคว้าอิสระ

 3 หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

สพ 4000    พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                                        3  หน่วยกิต

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร  จริยธรรมทางวิชาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

ภส 4001    การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                       3  หน่วยกิต

สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน  เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป  การตีความประโยคการเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท  การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

ภส 4002    การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                                     3  หน่วยกิต

เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

ภส 4011    การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา       3  หน่วยกิต

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม   ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น

ภส 4012    การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                      3 หน่วยกิต

ฝึกทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล

ศธ 4000     คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                    3 หน่วยกิต      

ศึกษาเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ แบบจำลองคณิตศาสตร์ ฟังก์ชัน พีชคณิตเชิงเส้น อนุพันธ์ และการหาค่าเหมาะสมที่สุด เพื่อใช้ในการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การหาจุดดุลยภาพ การศึกษาผลกระทบ และการเลือกเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุด ในส่วนทางด้านสถิติเป็นการศึกษาพื้นฐานสถิติ ดังนี้ ความน่าจะเป็น ค่าวัดทางสถิติ การกระจาย และการทดสอบสมมติฐาน เพื่อสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และเป็นพื้นฐานในการศึกษาการพยากรณ์ หรือการประมาณการพฤติกรรมต่อไป

 วิชาพื้นฐาน

ศธ 5000     เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ธุรกิจ                                          3 หน่วยกิต

ศึกษาการประมาณการพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการประมาณการสมการถดถอย (Regression) โดยใช้เครื่องมือของกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares) ซึ่งศึกษาทั้งวิธีประมาณการ ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา การวิเคราะห์ผล การประยุกต์ใช้เครื่องมือในกรณีพิเศษ เช่น ตัวแปรหุ่นแบบจาลอง Logit Probit รวมถึงการทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
วิชานี้ยังแนะนาวิธีการทางอนุกรมเวลาเบื้องต้นเพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์

 ศธ 5001     สัมมนาปฏิบัติการการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                 3 หน่วยกิต

จัดทำข้อเสนอโครงร่างวิจัยภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ เพื่อนำไปใช้ในวิชาการค้นคว้าอิสระ โดยเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าประเด็นวิจัย หรือประเด็นปัญหา ทบทวนวรรณกรรม เลือกเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสม พร้อมนำเสนอโครงร่างวิจัย

ศธ 5002     สัมมนาปฏิบัติการการให้คำปรึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                       3 หน่วยกิต

จัดทำข้อเสนอโครงร่างในการแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาทางธุรกิจภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ เพื่อนำไปใช้ในวิชาการค้นคว้าอิสระ โดยเน้นให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา หรือประเด็นที่ต้องการพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม เลือกเครื่องมือวิเคราะห์ที่เหมาะสม พร้อมนำเสนอโครงร่างในการแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

วิชาหลัก

ศธ 6001     จุลเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจทางธุรกิจ                                        3 หน่วยกิต

ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การปรับเปลี่ยนราคาและปริมาณดุลยภาพในตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาด ทฤษฎีว่าด้วยการกำหนดราคาสินค้า ความล้มเหลวของกลไกตลาด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร รวมทั้งการดำเนินมาตรการนโยบายที่เหมาะสม

The course provides the economic analysis of price and quantity adjustment in market equilibrium, consumer behavior, production theory, cost of production, market structures, theory of market price determination, market failures, impacts on the environment, efficiency in resource utilization, and implementation of appropriate policy measures.

 ศธ 6002     มหเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์เศรษฐกิจ                                       3 หน่วยกิต

ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค ซึ่งนำไปสู่การคิดวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค ดัชนีต่าง ๆ ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินและการคลัง ความเชื่อมโยงของแต่ละภาคส่วนทางด้านอุปสงค์ผ่านแบบจำลองตลาดสินค้าและตลาดการเงิน รวมไปถึงแบบจำลองของเศรษฐกิจเปิด และการวิเคราะห์ทางด้านอุปทาน

 ศธ 6003     พื้นฐานบัญชีและการจัดการทางการเงิน                                           3 หน่วยกิต
ศึกษาหลักพื้นฐานทางบัญชีและงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ศึกษาถึงการตัดสินใจด้านการจัดการทางการ

 ศธ 6004     เศรษฐศาสตร์เพื่อการผลิตและการตลาด                                           3 หน่วยกิต
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการการผลิตและการตลาดของธุรกิจ ศึกษาทฤษฎีการผลิตและการดำเนินการขององค์การในด้านการวางแผน บริหารและควบคุมโรงงานเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ทฤษฎีและเทคนิคในการบริหารการตลาดในภาวะปัจจุบัน  เน้นถึงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มการขายและพัฒนาการตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะตลาด เพื่อช่วยในการวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศธ 6005     เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ                                              3 หน่วยกิต
ศึกษาพฤติกรรมและกลยุทธ์ในสภาพการแข่งขันของตลาดต่าง ๆ การกำหนดกลยุทธ์ในองค์การ เช่น กลยุทธ์ในการขยายกิจการ การเข้าหรือออกจากธุรกิจ การกำหนดโครงสร้างขององค์การ รวมทั้งศึกษาการวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ขององค์การ

วิชาเลือก

ศธ 7001     การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน                                                 3 หน่วยกิต

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนทั้งที่เป็นโครงการภาครัฐและโครงการเอกชนภายใต้โครงสร้างตลาดต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่ถูกต้องแม่นยำ การเลือกใช้เกณฑ์การตัดสินใจลงทุน เช่น มูลค่าสุทธิปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนภายใน และค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน การใช้หลักการวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบสถานการณ์ที่มีโครงการและสถานการณ์ที่ไม่มีโครงการ การเลือกใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์แบบราคาตลาดและแบบราคาคงที่ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนเงาและตัวแปลงค่า การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการลงทุนแบบต่าง ๆ รวมถึงวิธีการประเมินมูลค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม การวิเคราะห์ผลตอบแทนเชิงสังคมของการลงทุน และการวิเคราะห์การลงทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 ศธ 7002     การวางแผนและจัดการโครงการ                                                   3 หน่วยกิต

ศึกษาวงจรการวางแผนและดำเนินโครงการ แนวคิด กระบวนการ วิธีการวางแผนและวิเคราะห์

โครงการลงทุนของภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ โดยครอบคลุมการวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม การแปลงแผนขององค์กรเป็นแผนธุรกิจและแผนโครงการ การแปลงแผนกลยุทธ์ของโครงการเป็นแผนปฏิบัติโครงการและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินโครงการ ตลอดจนการจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์โครงการ

ศธ 7003     ธุรกิจระหว่างประเทศ                                                               3 หน่วยกิต

ศึกษาทฤษฎีและนโยบายการค้า การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศ กลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการบริหาร

ศธ 7004     เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจและเศรษฐกิจ                                             3 หน่วยกิต

ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิเช่น เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีบล็อคเชน และ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงสามมิติ เป็นต้น ที่มีต่อธุรกิจในระดับจุลภาค ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแบบจำลองธุรกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจในระดับมหภาคอีกด้วย

 ศธ 7005     การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ                                 3 หน่วยกิต

ศึกษาการจัดการข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเงิน การสร้างตารางจัดการ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเขียนคำสั่งแบบวนซ้ำ การหารากระบบสมการ การหาค่าสูงสุดต่ำสุด แบบจำลองสมการถดถอย การเรียนรู้ของเครื่อง การจำแนก และการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ

ศธ 7006     ธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการกำหนดนโยบาย                                     3 หน่วยกิต

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทิศทางการใช้มาตรการระหว่างประเทศเพื่อความยั่งยืน และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจของประเทศไทย การดำเนินการตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน แบบจำลองเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และการเงินอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการกำหนดมาตรการของรัฐที่เหมาะสม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กรและผู้ประกอบการ

วิชาการศึกษาตามแนวแนะ

ศธ 8801     การศึกษาตามแนวแนะ 1                                                           1 หน่วยกิต

ศึกษาหัวข้อเฉพาะทางในประเด็นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ทันต่อสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ

ศธ 8802     การศึกษาตามแนวแนะ 2                                                           2 หน่วยกิต

ศึกษาหัวข้อเฉพาะทางในประเด็นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ทันต่อสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ

ศธ 8803     การศึกษาตามแนวแนะ 3                                                           3 หน่วยกิต

ศึกษาหัวข้อเฉพาะทางในประเด็นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ทันต่อสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ

 ศธ 8806     การศึกษาตามแนวแนะ 6                                                           6 หน่วยกิต
ศึกษาหัวข้อเฉพาะทางในประเด็นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ทันต่อสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ

วิชาการค้นคว้าอิสระ

ศธ 9000     การค้นคว้าอิสระ                                                                    3 หน่วยกิต

จัดทำงานวิจัยหรืองานค้นคว้าทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาหรือให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ โดยเน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมาประยุกต์ใช้ และสามารถนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี

วิชาวิทยานิพนธ์

ศธ 9004     วิทยานิพนธ์                                                                         12 หน่วยกิต

ศึกษาและนำเสนอวิทยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และทักษะในการวิเคราะห์และวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ได้มาตรฐานระดับที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับชาติหรือนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับสมัคร

สมัครภาคปกติ
ภาคปกติ กรณีปกติ

รับสมัครครั้งที่ 1  ประมาณปลายเดือนตุลาคม
รับสมัครครั้งที่ 2  ประมาณปลายเดือนมกราคม
รับสมัครครั้งที่ 3  ประมาณเดือนเมษายน
รับสมัครครั้งที่ 4  ประมาณเดือนกรกฎาคม

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยะฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา

 2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์

 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

หมายเหตุ : คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

วิธีการคัดเลือก

พิจารณาจากคะแนนการสอบข้อเขียน (วิชาเฉพาะ 1และวิชาภาษาอังกฤษ) และการสอบสัมภาษณ์

ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

รับสมัครครั้งที่ 1   ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน
รับสมัครครั้งที่ 2  ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์
รับสมัครครั้งที่ 3  ประมาณเดือนเมษายน
รับสมัครครั้งที่ 4  ประมาณเดือนสิงหาคม

การรับสมัครสามารถดูได้ที่ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (http://edserv.nida.ac.th)

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยะฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษาเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์

 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี

 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75

วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์และอื่น ๆ

การให้ทุนการศึกษา

คณะจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยจะให้ทุกภาคการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ทุนที่คณะกำหนด

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://edserv.nida.ac.th

 2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ หรือหนังสือรับรองจากคณบดีคณะ ที่กำลังศึกษาว่าเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี โดย ระบุหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้วด้วย ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวจะต้องประทับตราสถาบัน และ มีเจ้าหน้าที่รับรองอย่างครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ

 3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
  (สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้วย จำนวน 1 ชุด)

 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)

 7. หนังสือรับรองผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
  (ดาวน์โหลดได้จากแบบฟอร์มใบสมัครหน้าสุดท้ายที่ http://edserv.nida.ac.th

 8. ใบรับรองคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

  เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 9. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อยื่นคำร้องขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการศึกษาด้วย

 10. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่ :
  Educational Service Division,
  National Institute of Development Administration,
  118 Serithai Road, Klong Chan,
  Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
  Facsimile : (662) 377-7477

หมายเหตุ : เอกสารผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์หรืออย่างช้าที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน

การขอรับใบสมัคร

 • กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • สั่งพิมพ์ใบสมัครจาก :
  Website ของกองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th/
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลขหมายโทรศัพท์ 0-2727-3370 , 0-2727-3371

การสมัครสอบคัดเลือก

 • ผู้สนใจยื่นใบสมัครคัดเลือกพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น 3

 • สมัครออนไลด์ได้ที่  http://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.nida.ac.th

สมัครภาคพิเศษ

เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 210,000 บาท

เปิดรับสมัครปีละ 2 ภาคการศึกษา

กรณีสอบข้อเขียน     ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
กรณีสอบสัมภาษณ์  ภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1-3  ประมาณเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนมิถุนายน  (เปิดภาคเรียนเดือนสิงหาคม)
ครั้งที่ 4-6  ประมาณปลายเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน (เปิดภาคเรียนเดือนมกราคม)

คุณสมบัติของผู้สมัครและวิธีการคัดเลือก
กรณีสอบข้อเขียน

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง

 2. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

วิธีการคัดเลือกพิจารณา 2 ลักษณะ คือ พิจารณาข้อมูลในใบสมัครและการสอบข้อเขียน ดังนี้
1. การพิจารณาใบสมัคร
คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของผู้สมัคร เช่น สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ โอกาสในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
ดังนั้น  ผู้สมัครควรกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองให้สมบูรณ์และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
2. การสอบข้อเขียน
เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที

กรณีสอบสัมภาษณ์ 

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง

 2. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  นับตั้งแต่วันอนุมัติปริญญาถึงวันเปิดภาคการศึกษา

การคัดเลือกพิจารณา 2 ลักษณะ คือ พิจารณาข้อมูลในใบสมัครและการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. การพิจารณาใบสมัคร
คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของผู้สมัคร เช่น สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ โอกาสในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
ดังนั้น  ผู้สมัครควรกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองให้สมบูรณ์และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
2. การสัมภาษณ์
คณะกรรมการคัดเลือกจะทำการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความพร้อมและความตั้งใจในการศึกษา  ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็น   และความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา

หมายเหตุ : การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบันฯ  ทั้งนี้  การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความอย่างสมบูรณ์

 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) จำนวน 1 ฉบับ

 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) จำนวน 3 ชุด ระบุวันสำเร็จการศึกษา(สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย จำนวน 1 ฉบับ )

 4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

 5. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 6. หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน จำนวน 1 ฉบับ

 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร

 8. หนังสือแสดงจุดประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตร (เขียนหรือพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 ไม่มีแบบฟอร์ม)

 9. หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

 10. ค่าสมัครสอบ

  เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 11. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อยื่นคำร้องขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการศึกษาด้วย

 12. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่ :
  Educational Service Division,
  National Institute of Development Administration,
  149 Serithai Road, Klong Chan,
  Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
  Facsimile : (662) 377-7477

การขอรับใบสมัคร

ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครได้ที่

 1. กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 2. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 3. สั่งพิมพ์ใบสมัครจาก :
  Website ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  www.econ.nida.ac.th
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลขหมายโทรศัพท์ 0-2727-3176-77, 0-2727-3180,0-2727-3199
  e-Mail : arpaporn.p@nida.ac.th  mbe@nida.ac.th
  line: @mbenida
  facebook:    https://www.facebook.com/EconNIDAFanpage/
  และ                https://www.facebook.com/mbenidafanpage/

เพื่อเป็นการยกระดับภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจึงกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาโททุกคน ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

 1. นักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS  ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำให้เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด

 2. นักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือผลการสอบ IELTS มาแสดงก่อนการขอสำเร็จการศึกษา

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้

 1. ผลการสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น
  (สมัครสอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)

 2. ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น
  (คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ International Education เท่านั้น)

หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes) หมายถึง คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

สมัครได้ที่นี่