หลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สมัครได้ที่นี่

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Master of Economics Program (Business Economics)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มีการเปิดสอนในเวลาราชการตั้งแต่ 2535 และได้เปิดสอนภาคพิเศษในปีต่อมา โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเน้นพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพต่างๆ ดังนั้น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึงมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อองค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาครัฐและองค์การสาธารณประโยชน์

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ    วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

สาขาวิชาเอก
– การวิเคราะห์โครงการ
– ธุรกิจระหว่างประเทศ
– ธุรกิจการเงินและการธนาคาร

ภาคพิเศษ
เรียนภาคพิเศษ วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

สาขาวิชาเอก
– การวิเคราะห์โครงการ
– ธุรกิจระหว่างประเทศ
– ธุรกิจการเงินและการธนาคาร

รับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา
ภาคปกติ               : จำนวน 20 คน
ภาคพิเศษ             : จำนวน 60 คน

อัตราค่าหน่วยกิต
ภาคปกติ               : หน่วยกิตละ 1,500 บาท
ภาคพิเศษ             : หน่วยกิตละ 4,500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคปกติ               : ประมาณ 99,000 บาท
ภาคพิเศษ             : ประมาณ 210,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ปรัชญา
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์
มหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คือ ผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในการทำงานของระบบเศรษฐกิจภาคธุรกิจ และบทบาทของรัฐบาลที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ มีทักษะทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ การวิจัย และมีศักยภาพในการเพิ่มพูนความรู้ไปตามพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจโลก และมีจริยธรรมในทางวิชาการและการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในองค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรสาธารณประโยชน์

 2. เพื่อสร้างศักยภาพของมหาบัณฑิตในการพัฒนาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ

 3. เพื่อปลูกฝังจริยธรรมในการประกอบอาชีพแก่มหาบัณฑิต

 4. เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ รวมถึงเทคนิคเชิงปริมาณ และทักษะการสร้างแบบจำลอง เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ และสังคม

 2. สร้างแบบจำลอง วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เพื่อการแก้ปัญหา โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และวิจัยที่ทันสมัย

 3. รู้จักตั้งคำถาม ค้นคว้าและหาคำตอบ ตามกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต หาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้และเทคโนโลยี

 4. บูรณาการหลักคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทขององค์กรและสังคม

 5. สื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิผล ทั้งด้านการเขียน และการพูด

 6. มีภาวะผู้นำทางความคิดและความรับผิดรับชอบ รวมถึงการทำงานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกของกลุ่ม

 7. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ มีจิตสำนึกต่อเพื่อนมนุษย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิธีการเรียนรู้

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน

วิชาเอก มีสาขาวิชาเอกจำนวน 3 สาขาวิชา ดังนี้

 • การวิเคราะห์โครงการ (Project  Analysis)

 • ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

 • ธุรกิจการเงินและการธนาคาร (Business Finance and Banking)

หมวดวิชา

โครงสร้างหลักสูตรแผน ก.(2)
(ทำวิทยานิพนธ์)

โครงสร้างหลักสูตรแผน ข.

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาพื้นฐาน

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาหลัก

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาเอก

9 หน่วยกิต

9 – 15 หน่วยกิต

5. หมวดวิชาเลือก

3 – 9 หน่วยกิต

6. วิชาการค้นคว้าอิสระ

3 หน่วยกิต

7. วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

8. สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้

รวม

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแผน ก. (2)  (ทำวิทยานิพนธ์)
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

พ 4000 *

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4001 *

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 4010

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 5010

พื้นฐานบัญชีและการเงิน

3 หน่วยกิต

ศธ 6010

จุลเศรษฐศาสตร์

3 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002 *

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 5020

เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 6020

มหเศรษฐศาสตร์

3 หน่วยกิต

ศธ 7000

อุตสาหกรรมและกลยุทธ์องค์การ

3 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 3

ศธ 7xxx

วิชาเอก  (วิชาที่หนึ่ง)

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ศธ 6030

นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 7xxx

วิชาเอก  (วิชาที่สอง)

3 หน่วยกิต

ศธ 9004

วิทยานิพนธ์

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

ศธ 9004

วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแผน ข.  (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

สพ 4000 *

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4001 *

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 4010

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 5010

พื้นฐานบัญชีและการเงิน

3 หน่วยกิต

ศธ 6010

จุลเศรษฐศาสตร์

3 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002 *

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

ศธ 5020

เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 6020

มหเศรษฐศาสตร์

3 หน่วยกิต

ศธ 7000

อุตสาหกรรมและกลยุทธ์องค์การ

3 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 3

ศธ 7xxx

วิชาเอก  (วิชาที่หนึ่ง)

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

ศธ 6030

นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศธ 7xxx

วิชาเอก  (วิชาที่สอง)

3 หน่วยกิต

ศธ 8001

สัมมนาปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

ศธ 7xxx

วิชาเลือก (วิชาที่หนึ่ง)

3 หน่วยกิต

ศธ 7xxx

วิชาเลือก  (วิชาที่สอง)

3 หน่วยกิต

ศธ 9000

การค้นคว้าอิสระ

3 หน่วยกิต

หมายเหตุ : แผนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
* เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ

คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

สพ 4000   

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา     

3  หน่วยกิต

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร  จริยธรรมทางวิชาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

ภส 4001    

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 

3  หน่วยกิต

สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน  เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป  การตีความประโยคการเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท  การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

ภส 4002    

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3  หน่วยกิต

เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

ภส 4011    

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3  หน่วยกิต

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม   ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น

ภส 4012    

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3  หน่วยกิต

ฝึกทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล

ศธ 4010    

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3  หน่วยกิต

ประยุกต์เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการสร้างและวิเคราะห์ตัวแบบประเภทต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ ศึกษาตีความข้อมูลทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น หลักการและเทคนิคในการสุ่มตัวอย่าง การนิรนัยทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์เส้นถดถอยอย่างง่าย การสรุปและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

หมวดวิชาพื้นฐาน

ศธ 5010

พื้นฐานบัญชีและการเงิน     

3  หน่วยกิต

ศึกษาหลักพื้นฐานทางบัญชีและงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ เครื่องมือพื้นฐานของการจัดการทางการเงิน เช่น มูลค่าตามเวลาของเงินและการประยุกต์ใช้ แนวคิดเรื่องความเสี่ยงผลตอบแทน โครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยและการประยุกต์กับสินทรัพย์ทางการเงิน ต้นทุนของเงินทุน ตลอดจนศึกษาพื้นฐานการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณลงทุน

ศธ 5020

เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ธุรกิจ

3  หน่วยกิต

ศึกษาเครื่องมือพื้นฐานเชิงปริมาณเพื่อประมาณความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ เช่น สมการถดถอย (regression) โดยเน้นวิธีกำลังสองน้อยที่สุดเป็นเครื่องมือในการประมาณ การทดสอบตัวแบบที่แตกต่างไปจากตัวแบบมาตรฐาน การพยากรณ์การวิเคราะห์อนุกรมเวลาของตัวแปรเศรษฐกิจและธุรกิจ และการประยุกต์เศรษฐมิติโดยการศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติจริง

หมวดวิชาหลัก

ศธ 6010

จุลเศรษฐศาสตร์     

3  หน่วยกิต

ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภคและอุปสงค์ต่อสินค้า ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาดและทฤษฎีว่าด้วยการกำหนดราคาสินค้า ทฤษฎีเกมส์และการตัดสินใจ ทฤษฎีว่าด้วยตลาดของปัจจัยการผลิตและการกระจายรายได้ ความล้มเหลวของกลไกราคาและแนวทางแก้ไข

ศธ 6020

มหเศรษฐศาสตร์     

3  หน่วยกิต

วิชามหเศรษฐศาสตร์ศึกษาปฏิสัมพันธ์ในระดับมหภาคของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งได้แก่ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคต่างประเทศ ศึกษาทฤษฎีการเจริญเติบโตของประเทศในระยะยาว และวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในระยะสั้น รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อภาคธุรกิจ

ศธ 6030

นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ     

3  หน่วยกิต

ศึกษากรอบความคิดในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจเพื่อให้นักธุรกิจมีพื้นฐานการวิเคราะห์      ทิศทางการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลและผลกระทบที่จะมีต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื้อหาวิชาครอบคลุมการทำงานของกลไกตลาด การดำเนินมาตรการแทรกแซงกลไกของรัฐในรูปแบบต่างๆและความบิดเบือนที่เกิดขึ้น แนวทางการดำเนินนโยบายของรัฐด้านสินค้าสาธารณะ ผลกระทบภายนอก ความสมมาตรของข้อมูล การแข่งขันทางการค้า และการดำเนินนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในส่วนของนโยบายมหภาค ครอบคลุมนโยบายการเงินการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพและการขยายตัวทางทางเศรษฐกิจในระยะยาว และส่วนสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้

หมวดวิชาเอกบังคับ

ศธ 7000   

อุตสาหกรรมและกลยุทธ์องค์การ     

3  หน่วยกิต

ศึกษาแนวคิดขององค์การอุตสาหกรรม การจัดการองค์การอุตสาหกรรมในสภาพแวดล้อมระดับสากล พฤติกรรมและกลยุทธ์ในสภาพการแข่งขันของตลาดต่างๆ การกำหนดกลยุทธ์ในองค์การ การออกแบบโครงสร้างวัฒนธรรม และกลยุทธ์ขององค์การอุตสาหกรรม ประเภทและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงองค์การ เทคนิคการบริหารกลยุทธ์ในองค์การ

หมวดวิชาเอก
สาขาวิชาเอก การวิเคราะห์โครงการ

ศธ 7011   

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน     

3  หน่วยกิต

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนทั้งที่เป็นโครงการภาครัฐและโครงการเอกชนภายใต้โครงสร้างตลาดต่างๆ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่ถูกต้องแม่นยำ การเลือกใช้เกณฑ์การตัดสินใจลงทุน เช่น มูลค่าสุทธิปัจจุบัน (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (ฺBenefit Cost Ratio) การใช้หลักการวิเคราะห์แบบ With and Without การเลือกใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์แบบราคาตลาดและแบบราคาคงที่ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนเงา และ Conversion Factor การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการลงทุนแบบต่างๆ รวมถึงวิธีการประเมินมูลค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม

ศธ 7012   

การวางแผนและจัดการโครงการ     

3  หน่วยกิต

ศึกษาวงจรการวางแผนและดำเนินโครงการ แนวคิด กระบวนการ วิธีการวางแผนและวิเคราะห์โครงการลงทุนของภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ โดยครอบคลุมการวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม การแปลงแผนขององค์กรเป็นแผนธุรกิจและแผนโครงการ การแปลงแผนกลยุทธ์ของโครงการเป็นแผนปฏิบัติโครงการและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนการจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์โครงการ

สาขาวิชาเอก ธุรกิจระหว่างประเทศ

ศธ 7021   

การค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ     

หน่วยกิต

การศึกษาทฤษฎีและนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ความร่วมมือและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งการศึกษากลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจโลก

ศธ 7022   

การเงินระหว่างประเทศ     

หน่วยกิต

ศึกษาทฤษฎีและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ การปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจภายในประเทศ สภาพแวดล้อมทางการเงินระหว่างประเทศ การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กลยุทธ์ของบริษัทกับการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงจากการเมือง การประเมินโครงการลงทุนในต่างประเทศ

สาขาวิชาเอก ธุรกิจการเงินและการธนาคาร

ศธ 7031   

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน     

หน่วยกิต

ศึกษาภาพรวมของตลาดและสถาบันการเงินทั้งภายในและต่างประเทศ กลไกการทำงานของระบบการเงินที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยกำหนดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ทฤษฎีการลงทุนทางการเงิน การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน และนวัตกรรมทางการเงิน บทบาทของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ในการระดมทุนและการใช้เงินทุน การบริหารความเสี่ยง สินทรัพย์และหนี้สิน และการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของสถาบันการเงิน การกำกับดูแลสถาบันการเงิน การวิเคราะห์ผลของการใช้นโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ

ศธ 7032   

การวิเคราะห์ธุรกิจและการเงิน     

หน่วยกิต

ศึกษากระบวนการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์สินเชื่อและการจัดการสินเชื่อ ตลอดจนศึกษารูปแบบการระดมทุนสมัยใหม่ต่าง ๆ ทั้งจากสถาบันการเงิน ตลาดทุน และแหล่งเงินทุนสมัยใหม่ โดยใช้กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

หมวดวิชาเลือก

ศธ 7100   

เศรษฐศาสตร์เพื่อการผลิตและการตลาด     

หน่วยกิต

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการการผลิตและการตลาดของธุรกิจ ศึกษาทฤษฎีการผลิตและการดำเนินการขององค์การในด้านการวางแผน บริหารและควบคุมโรงงานเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ทฤษฎีและเทคนิคในการบริหารการตลาดในภาวะปัจจุบัน  เน้นถึงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มการขายและพัฒนาการตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะตลาด เพื่อช่วยในการวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศธ 7200   

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการบุคลากร     

หน่วยกิต

ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร  โดยเริ่มตั้งแต่ ทฤษฎีการว่าจ้างบุคลากร การกำหนดรายได้และผลตอบแทน การกำหนดแรงจูงใจในการทำงาน การเพิ่มทักษะของบุคลากร การจัดสรรภาระงาน การเลิกจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงโครงสร้างขององค์กรประเภทต่างๆ อันส่งผลต่อการบริหารจัดงานบุคลากรในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

ศธ 7300   

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจยั่งยืน     

หน่วยกิต

ศึกษาหลักคิดเพื่อการตัดสินใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน องค์การ และการกำหนดนโยบายของประเทศ ศึกษากรณีตัวอย่างในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจในภาคธุรกิจ การศึกษาแนวคิดในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจยั่งยืน รวมถึงการศึกษาแนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อการต่อยอดองค์ความรู้

ศธ 7400   

การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจและองค์การ     

หน่วยกิต

ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ และแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจและองค์การ  การระบุประเภทความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง การประเมินผลกระทบของการเกิดปัจจัยความเสี่ยง มาตรการควบคุมและวิธีการจัดการความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยงในองค์การ  การสร้างวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยง ความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง และการสื่อสารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงภายในองค์การ

ศธ 8001  

สัมมนาปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ     

หน่วยกิต

นักศึกษาเสนอข้อเสนอโครงร่างวิจัยภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ เพื่อนำไปใช้ในวิชาการค้นคว้าอิสระ โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าประเด็นวิจัย ประเด็นปัญหา เลือกเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสม และนำเสนอโครงร่างวิจัยต่ออาจารย์

วิชาการศึกษาตามแนวแนะ

ศธ 8800  

การศึกษาตามแนวแนะ     

หน่วยกิต

การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางในประเด็นเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและ/หรือเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาเอก และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย

วิชาการค้นคว้าอิสระ

ศธ 9000  

การค้นคว้าอิสระ    

หน่วยกิต

นักศึกษาเสนอผลงานวิจัยหรืองานค้นคว้าทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ โดยเน้นให้นักศึกษานำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยหรืองานค้นคว้า อีกทั้งมีความสามารถที่จะเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี

วิชาวิทยานิพนธ์

ศธ 9004  

วิทยานิพนธ์

12  หน่วยกิต

ศึกษาและนำเสนอวิทยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และทักษะในการวิเคราะห์และวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ได้มาตรฐานระดับที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับชาติหรือนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับสมัคร

สมัครภาคปกติ
ภาคปกติ กรณีปกติ

รับสมัครครั้งที่ 1  ประมาณปลายเดือนตุลาคม
รับสมัครครั้งที่ 2  ประมาณปลายเดือนมกราคม
รับสมัครครั้งที่ 3  ประมาณเดือนเมษายน
รับสมัครครั้งที่ 4  ประมาณเดือนกรกฎาคม

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยะฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา

 2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์

 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

หมายเหตุ : คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

วิธีการคัดเลือก

พิจารณาจากคะแนนการสอบข้อเขียน (วิชาเฉพาะ 1และวิชาภาษาอังกฤษ) และการสอบสัมภาษณ์

ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

รับสมัครครั้งที่ 1   ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน
รับสมัครครั้งที่ 2  ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์
รับสมัครครั้งที่ 3  ประมาณเดือนเมษายน
รับสมัครครั้งที่ 4  ประมาณเดือนสิงหาคม

การรับสมัครสามารถดูได้ที่ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (http://edserv.nida.ac.th)

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยะฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา

 2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์

 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

 4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75

วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์และอื่น ๆ

การให้ทุนการศึกษา

คณะจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยจะให้ทุกภาคการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ทุนที่คณะกำหนด

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://edserv.nida.ac.th

 2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ หรือหนังสือรับรองจากคณบดีคณะ ที่กำลังศึกษาว่าเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี โดย ระบุหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้วด้วย ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวจะต้องประทับตราสถาบัน และ มีเจ้าหน้าที่รับรองอย่างครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ

 3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
  (สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้วย จำนวน 1 ชุด)

 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)

 7. หนังสือรับรองผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
  (ดาวน์โหลดได้จากแบบฟอร์มใบสมัครหน้าสุดท้ายที่ http://edserv.nida.ac.th

 8. ใบรับรองคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

  เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 9. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อยื่นคำร้องขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการศึกษาด้วย

 10. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่ :
  Educational Service Division,
  National Institute of Development Administration,
  118 Serithai Road, Klong Chan,
  Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
  Facsimile : (662) 377-7477

หมายเหตุ : เอกสารผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์หรืออย่างช้าที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน

การขอรับใบสมัคร

 • กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • สั่งพิมพ์ใบสมัครจาก :
  Website ของกองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th/
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลขหมายโทรศัพท์ 0-2727-3370 , 0-2727-3371

การสมัครสอบคัดเลือก

 • ผู้สนใจยื่นใบสมัครคัดเลือกพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น 3

 • สมัครออนไลด์ได้ที่  http://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.nida.ac.th

สมัครภาคพิเศษ

เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 210,000 บาท

สาขาวิชาเอก

 • การวิเคราะห์โครงการ (Project  Analysis)

 • ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

 • ธุรกิจการเงินและการธนาคาร (Business Finance and Banking)

เปิดรับสมัครปีละ 2 ภาคการศึกษา

กรณีสอบข้อเขียน     ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
กรณีสอบสัมภาษณ์  ภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1-3  ประมาณเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนมิถุนายน  (เปิดภาคเรียนเดือนสิงหาคม)
ครั้งที่ 4-6  ประมาณปลายเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน (เปิดภาคเรียนเดือนมกราคม)

คุณสมบัติของผู้สมัครและวิธีการคัดเลือก
กรณีสอบข้อเขียน

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง

 2. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

วิธีการคัดเลือกพิจารณา 2 ลักษณะ คือ พิจารณาข้อมูลในใบสมัครและการสอบข้อเขียน ดังนี้
1. การพิจารณาใบสมัคร
คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของผู้สมัคร เช่น สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ โอกาสในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
ดังนั้น  ผู้สมัครควรกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองให้สมบูรณ์และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
2. การสอบข้อเขียน
เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที

กรณีสอบสัมภาษณ์ 

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง

 2. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  นับตั้งแต่วันอนุมัติปริญญาถึงวันเปิดภาคการศึกษา

การคัดเลือกพิจารณา 2 ลักษณะ คือ พิจารณาข้อมูลในใบสมัครและการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. การพิจารณาใบสมัคร
คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของผู้สมัคร เช่น สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ โอกาสในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
ดังนั้น  ผู้สมัครควรกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองให้สมบูรณ์และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
2. การสัมภาษณ์
คณะกรรมการคัดเลือกจะทำการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความพร้อมและความตั้งใจในการศึกษา  ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็น   และความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา

หมายเหตุ : การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบันฯ  ทั้งนี้  การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความอย่างสมบูรณ์

 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ฉบับสภาอนุมัติ) จำนวน 1 ฉบับ

 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) จำนวน 3 ชุด ระบุวันสำเร็จการศึกษา(สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย จำนวน 1 ฉบับ )

 4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

 5. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 6. หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน จำนวน 1 ฉบับ

 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร

 8. หนังสือแสดงจุดประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตร (เขียนหรือพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 ไม่มีแบบฟอร์ม)

 9. หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

 10. ค่าสมัครสอบ

  เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 11. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อยื่นคำร้องขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการศึกษาด้วย

 12. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่ :
  Educational Service Division,
  National Institute of Development Administration,
  118 Serithai Road, Klong Chan,
  Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
  Facsimile : (662) 377-7477

การขอรับใบสมัคร

ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครได้ที่

 1. กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 2. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 3. สั่งพิมพ์ใบสมัครจาก :
  Website ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  www.econ.nida.ac.th
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลขหมายโทรศัพท์ 0-2727-3176-77, 0-2727-3180
  e-Mail : arpaporn.p@nida.ac.th  monticha.chi@nida.ac.th 
  line: @mbenida
  facebook:    https://www.facebook.com/EconNIDAFanpage/
  และ                https://www.facebook.com/mbenidafanpage/

เพื่อเป็นการยกระดับภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจึงกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาโททุกคน ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

 1. นักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS  ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำให้เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด

 2. นักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือผลการสอบ IELTS มาแสดงก่อนการขอสำเร็จการศึกษา

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้

 1. ผลการสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น
  (สมัครสอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร)

 2. ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น
  (คะแนนสอบ TOEFL Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ International Education เท่านั้น)

หมายเหตุ : คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes) หมายถึง คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

สมัครได้ที่นี่