หลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

สมัครเรียนได้ที่นี้

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
Master of Economics Program (Financial Economics)

          ในแวดวงการเงินทุกวันนี้ เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและมีวิวัฒนาการที่สำคัญ ที่ธุรกิจการเงินต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย ในอุตสาหกรรมการเงินและบริการทางการเงินมีการแข่งขันสูงขึ้นในรูปแบบที่เปลี่ยนไป ต้องพัฒนาให้เข้ากับสังคมยุคดิจิทัล เทคโนโลยีดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อวิชาชีพด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ถือว่าเป็นความท้าทายของนักเศรษฐศาสตร์การเงินในโลกยุคใหม่ ที่ต้องมีทักษะความสามารถที่สำคัญในด้านการวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง

          คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมุ่งเน้นในการจัดสรรทรัพยากรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด ภายใต้ความเสี่ยง และความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินจึงเป็นการผสมผสานของ 3 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีทางการเงิน และเครื่องมือทางเศรษฐมิติ เข้าด้วยกัน เพื่อผลิตบุคลากรทางการเงินที่สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจ มหภาค ตลาดทุน ตลาดเงิน ทั้งในและระหว่างประเทศ และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินได้อย่างเหมาะสม และในปี พ.ศ. 2560 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มี 2 สาขาวิชาเอก ได้แก่ สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์การลงทุน และสาขาวิชาเอกการวางแผนการเงิน เพื่อให้นักศึกษาสามารถก้าวหน้าในเส้นทางวิชาชีพนักเศรษฐศาสตร์การเงินในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริหารจัดการกองทุน วาณิชธนกิจ วิจัย และบริหารความมั่งคั่ง

          เปิดสอนทั้งภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) และนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือในวันธรรมดานอกเวลาราชการเฉพาะบางวิชา) โดยกำหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ซึ่งผู้ศึกษาในภาคปกติและภาคพิเศษสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาประมาณ 1 ปี 8 เดือน

ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กับเศรษฐศาสตร์การเงิน
          หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (สาขาวิชาธุรกิจการเงิน) มุ่งเน้นที่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางการเงินและช่วยตัดสินใจในปัญหาต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน เช่น ทางเลือกของการลงทุนใดเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงินเป็นอย่างไรและจะจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างไร ตลอดจนการเลือกแนวทางในการจัดการสินทรัพย์และภาระผูกพันของธุรกิจควรเป็นไปอย่างไร เป็นต้น
ในขณะที่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินมุ่งเน้นในการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในตลาดการเงินและราคาสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ราคาของสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ (พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ ตราสารอนุพันธ์) ถูกกำหนดขึ้นอย่างไร ผู้ลงทุนควรถือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทใดบ้างในกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน ผู้วิเคราะห์ควรใช้เครื่องมือใดจึงจะเหมาะสมในการวิเคราะห์การลงทุน เป็นต้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

วิธีการเรียนรู้

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
Master of Economics Program in Financial Economics

ชื่อปริญญา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
Master of Economics (Financial Economics)
M. Econ. (Financial Economics)

วิชาเอก มีสาขาวิชาเอกจำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี้

– การวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis)
– การวางแผนการเงิน (Financial Planning)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก. (2) 36 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข 36 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 33 หน่วยกิต วิชาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

 

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก.(2)

(ทำวิทยานิพนธ์)

โครงสร้างหลักสูตร แผน ข.

(ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาพื้นฐาน

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาหลัก

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาเอก

9 หน่วยกิต

9 – 15 หน่วยกิต

5. หมวดวิชาเลือก

3 – 9 หน่วยกิต

6. วิชาการค้นคว้าอิสระ

3 หน่วยกิต

7. วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

8. สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้

รวม

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

แผนการศึกษา
แผน ก.(2) (ทำวิทยานิพนธ์)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

 

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

 

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 4001 จริยธรรมกับเศรษฐศาสตร์การเงิน

 

1.5 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 5011 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน

1.5 หน่วยกิต

ศก 5012 เศรษฐมิติการเงิน

3 หน่วยกิต

ศก 6011 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน

3 หน่วยกิต

ศก 6013 การเงินธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศก 7xxx วิชาเอก (วิชาที่ 1)

3 หน่วยกิต

รวม

13.5 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

 

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 5013 การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

1.5 หน่วยกิต

ศก 6012 เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบการเงิน

3 หน่วยกิต

ศก 7xxx วิชาเอก (วิชาที่ 2)

3 หน่วยกิต

รวม

7.5 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

ศก 7xxx วิชาเอก (วิชาที่ 3)

3 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ศก 9004 วิทยานิพนธ์

3 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ศก 9004 วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต

แผนการศึกษา แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

 

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

 

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 4001 จริยธรรมกับเศรษฐศาสตร์การเงิน

 

1.5 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 5011 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน

1.5 หน่วยกิต

ศก 5012 เศรษฐมิติการเงิน

3 หน่วยกิต

ศก 6011 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน

3 หน่วยกิต

ศก 6013 การเงินธุรกิจ

3 หน่วยกิต

ศก 7xxx วิชาเอก (วิชาที่ 1)

3 หน่วยกิต

รวม

13.5 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

 

3 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศก 5013 การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

1.5 หน่วยกิต

ศก 6012 เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบการเงิน

3 หน่วยกิต

ศก 7xxx วิชาเอก (วิชาที่ 2)

3 หน่วยกิต

รวม

7.5 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

ศก 7xxx วิชาเอก (วิชาที่ 3)

3 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ศก 7xxx วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

ศก 7xxx วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

ศก 7xxx วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

ศก 9000 การค้นคว้าอิสระ

3 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

รายวิชา
ก.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต     
สพ 4000  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส 4011  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ศก 4001  จริยธรรมกับเศรษฐศาสตร์การเงิน
หมายเหตุ
1. วิชาเสริมพื้นฐานเป็นวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย ตามข้อกำหนดการศึกษาในข้อ 3.1.1
2. เงื่อนไขในการเรียน/การยกเว้นวิชาเสริมพื้นฐานกระทำได้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้เกี่ยวกับวิชานั้นๆ หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

ข.  หมวดวิชาพื้นฐาน                                                                                    6  หน่วยกิต
ศก 5011  การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน
ศก 5012  เศรษฐมิติการเงิน
ศก 5013  การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

ค. หมวดวิชาหลัก                                                                                         9 หน่วยกิต

ศก 6011  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน
ศก 6012  เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบการเงิน
ศก 6013  การเงินธุรกิจ

ง.  หมวดวิชาเอก
                                                                                         9 – 15  หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก ประกอบด้วย 2 สาขาวิชาเอก คือ การวิเคราะห์การลงทุน และการวางแผนการเงิน โดยกำหนดให้นักศึก%