หลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ภาพรวมหลักสูตร

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในปัจจุบันผู้บริหารต้องเผชิญกับความท้าทายในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ภายในองค์การ ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ด้านต่างๆที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์การ เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยในการบริหารจัดการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ภายใต้การดำเนินงานที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวมอย่างยั่งยืน
ด้วยเหตุนี้คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเล็งเห็นความจำเป็นในการผลิตบุคลากร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางดังกล่าว จึงได้เริ่มโครงการพิเศษหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร โดยหลักสูตรนี้เป็นการประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลและเข้าใจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ให้ได้ทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและเป็นผู้บริหารที่ก้าวล้ำในโลกธุรกิจยุคใหม่

รายละเอียดหลักสูตร

ใช้เวลาเรียน 1 ปี 9 เดือน เรียนเป็นรายวิชา (Block Course) เรียนวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. เรียนวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 12.00 น. เน้นการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจและบริหารองค์การ การเรียนประกอบด้วย การศึกษาทฤษฏี กรณีศึกษา การวิเคราะห์ข่าวสาร การอภิปราย การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

วิธีการเรียนรู้

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาพื้นฐาน
ศบ 5001 สารัตถะทางเศรษฐศาสตร์
ศึกษาหลักเบื้องต้นและพื้นฐานการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ความเป็นเหตุเป็นผลเชิงเศรษฐศาสตร์ นิยามคำสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านมหภาคและจุลภาค รวมถึงการวิเคราะห์เศรษฐกิจที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน และการวิเคราะห์ผลกระทบนโยบายเศรษฐกิจในเบื้องต้น

ศบ 5002 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร
ศึกษาเครื่องมือการวิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจในเชิงคุณภาพและปริมาณ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ การสัมภาษณ์ การจัดทำแบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การระดมสมอง การสำรวจแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิและกราฟ การคำนวณ การตีความ และการประยุกต์ใช้ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล

หมวดวิชาหลัก
ศบ 6001 การวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิด
วิเคราะห์การทำงานของระบบเศรษฐกิจมหภาค บทบาทของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคครัวเรือนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว และความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้นในโลกปัจจุบันที่มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสูง วิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการต่างๆของภาครัฐ รวมถึงศึกษาประเด็นสำคัญต่างๆในโลกปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแบบเปิด

ศบ 6002 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
ทฤษฎีและวิธีคิดอย่างเศรษฐศาสตร์ในระดับจุลภาค ประกอบด้วยแนวคิด และหลักการทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการตัดสินใจในภาวะที่มีทรัพยากรจำกัด ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภค การผลิต สวัสดิการสังคมโดยเน้นการประยุกต์แนวคิดจุลเศรษฐศาสตร์กับการตัดสินใจของผู้บริหารในการมองปัญหา ทางเลือก และผลที่จะเกิดขึ้น

ศบ 6003 นโยบายเศรษฐกิจ
ศึกษาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการเมืองของนโยบายภาครัฐ สร้างกรอบการวิเคราะห์เพื่อเข้าใจเหตุผลและวิธีการ ตลอดจนความสำเร็จและความล้มเหลวของการแทรกแซงโดยภาครัฐผ่านการใช้นโยบายด้านต่างๆ เช่น นโยบายด้านภาษี การประกันสังคม การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ การประกันสุขภาพ การศึกษา และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังศึกษาการกระจายผลประโยชน์และต้นทุนอันเกิดจากนโยบายของภาครัฐ

หมวดวิชาเอก
ศบ 7001 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและกลยุทธ์องค์การ
ศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับองค์การ การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์การและประเทศ การประยุกต์ใช้ตัวแบบต่างๆ เพื่อกำหนดความสามารถในการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ตัวแบบการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญ วงจรชีวิตธุรกิจ วงจรชีวิตอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า กลยุทธ์ระดับองค์การ และกลยุทธ์ระดับธุรกิจเป็นต้น การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์สำหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับองค์การ รวมถึงการวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับองค์การ

ศบ 7002 การจัดการการเงินและความเสี่ยง
ศึกษาแนวคิดในการบริหารการเงิน การวางแผนทางการเงินและการลงทุน ต้นทุนของเงินทุน การเลือกใช้แหล่งเงินทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทน หลักการบริหารความเสี่ยงขององค์การและการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ตลอดจนศึกษาประเด็นที่สำคัญทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง

ศบ 7003 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
ศึกษาวงจรโครงการ การวางแผนและดำเนินโครงการ แนวคิด กระบวนการ วิธีการวางแผนและวิเคราะห์ โครงการลงทุนของภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ โดยครอบคลุมการวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ แนวคิดการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการภายใต้โครงสร้างตลาดต่างๆ ความแตกต่างระหว่างการรวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในทางธุรกิจและในทางเศรษฐศาสตร์ ศึกษาการเลือกใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุน หลักการในการเลือกอัตราคิดลด การคำนวณและการใช้ราคาตลาดและราคาเงา การใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนเงา การประเมินมูลค่าสินค้าที่ไม่มีราคาตลาด การแปลงแผนองค์กรเป็นแผนธุรกิจ และแผนโครงการ การแปลงแผนกลยุทธ์ของโครงการเป็นแผนปฏิบัติโครงการ ตลอดจนการจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์โครงการ

ศบ 8000 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเศรษฐศาสตร์การบริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในหัวข้อที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบัน

หมวดวิชาเลือก
ศบ 7004 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
ศึกษาลักษณะของข้อมูลและตัวแปรทางเศรษฐกิจ แนวคิดเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ ที่มาและความหมายของตัวแปร ดัชนีต่างๆ ทางเศรษฐกิจ เพื่อเข้าใจโครงสร้าง วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต

ศบ 7005 ทรัพยากรมนุษย์เพื่อศักยภาพการแข่งขัน
ความเข้าใจเรื่องการสร้างทุนมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อการวางรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับตัวบุคคลและองค์กรในระยะสั้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศชาติในระยะยาว ศึกษานโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ตลอดจนบทบาทของรัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้แล้ววิชานี้ยังครอบคลุมการประยุกต์ทฤษฎีจุลเศรษฐศาสตร์กับงานด้านบุคลากร การรับและพัฒนาพนักงาน การกำหนดค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่งงาน และการเกษียณก่อนอายุ

ศบ 7006 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
ประยุกต์ใช้หลักความคิดเศรษฐศาสตร์การค้าและการเงินระหว่างประเทศเพื่อตัดสินใจเชิงบูรณาการภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาของเศรษฐกิจไทย ความสำคัญทั้งในแง่ ของการใช้ประโยชน์และการลดผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และปัจจัยการผลิตที่เปิดกว้างมากขึ้น การปรับตัวเพื่อรองรับความผันผวนที่รุนแรงมากขึ้นจากปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศ แรงงาน อัตราแลกเปลี่ยน และเทคโนโลยีต่อภาคการผลิตจริง(Real Sector) ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ศบ 7007 นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศึกษาความสำคัญของการสร้างและการตัดสินใจบริหารการใช้นวัตกรรมในองค์การ การตั้งราคาของนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรมในองค์การ การถ่ายโอนนวัตกรรมกับผลกระทบเชิงเครือข่าย การตั้งวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม แง่มุมต่าง ๆ ของนวัตกรรมต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ระบบคลัสเตอร์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นโยบายสาธารณะในการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

วิชาการศึกษาตามแนวแนะ
ศบ 8800-8900 การศึกษาตามแนวแนะ
การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย

วิชาค้นคว้าอิสระ
ศบ 9000 การค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาเสนอผลงานวิจัยหรืองานค้นคว้าทางเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ โดยเน้นนักศึกษานำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย หรืองานค้นคว้า อีกทั้งมีความสามารถที่จะเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยะฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา

 2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งแต่วันอนุมัติปริญญาถึงวันเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา หรือ

 3. อายุ 30 ปีขึ้นไป

วิธีการคัดเลือก

 1. พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

 2. สอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์และการบริหาร

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th/register/apphome.asp

 2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ หรือหนังสือรับรองจากคณบดีคณะ ที่กำลังศึกษาว่าเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี โดย ระบุหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้วด้วย ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวจะต้องประทับตราสถาบัน และ มีเจ้าหน้าที่รับรองอย่างครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ

 3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
  (สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้วย จำนวน 1 ชุด)

 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล
  (กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)

  เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 7. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อยื่นคำร้องขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการศึกษาด้วย

 8. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่ :
  Educational Service Division,
  National Institute of Development Administration,
  118 Serithai Road, Klong Chan,
  Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
  Facsimile : (662) 377-7477

หมายเหตุ : เอกสารผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบสัมภาษณ์หรืออย่างช้าที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน

ลงทะเบียน

สมัครออนไลน์ http://entrance.nida.ac.th
สมัครด้วยตนเอง ชั้น 3 กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าที่ประจำหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ : นางสาวสุปรียา เมืองงาม (คุณกิ๊ง)
โทรศัพท์ 02-727-3176 , 02-727-3654, 06-1223-2393
E-mail : xecon@nida.ac.th
Line ID : econnida
สถานที่ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 สำนักงานเลขานุการคณะและกลุ่มงานบริการนักศึกษา