เจ้าหนาที่คณะ

เลขานุการคณะ

นางศรีอรุณ ชื่นนางชี

ศรีอรุณ ชื่นนางชี

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

โทร: 02-727-3175
E-mail : sriarun@nida.ac.th

กลุ่มงานการศึกษา

นางสาวอาภาพร เปี่ยมใจชื่น

อาภาพร เปี่ยมใจชื่น

นักวิชาการศึกษา  ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

โทร: 02-727-3176
E-mail : arpaporn.p@nida.ac.th

นางสาวจิตติมา เดียงไธสง

จิตติมา เดียงไธสง

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

โทร: 02-727-3180
E-mail : auapollo@hotmail.com

นางสาวเทวี น้อยทรง

เทวี น้อยทรง

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

โทร: 02-727-3640
E-mail : noyshong_t@hotmail.com

มณทิชา  ชินตะวัน

มณทิชา  ชินตะวัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ

tel:  02-727-3177
E-mail : monticha.chi@nida.ac.th

นายวรพงษ์ ทองเปลว

วรพงษ์ ทองเปลว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ

โทร: 02-727-3199
E-mail : econ@nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

ธีรกุล  สนสำราญ

ธีรกุล  สนสำราญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

โทร : 02-727-3179
E-mail : thirak.s@nida.ac.th

 

นางสาวนันทิยา สีมาพันธ์

นันทิยา สีมาพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ

โทร: 02-727-3178
E-mail : nuntiyaecon@hotmail.com

ญาณิศา มิตรโกสุม

ญาณิศา  มิตรโกสุม

นักวิเคราาะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ

โทร: 02-727-3171
E-mail : yanisa.mit@nida.ac.th

ชนะชัย ขำต้นวงศ์

ชนะชัย ขำต้นวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร: 02-727-3181
E-mail : banhunsa_50@hotmail.com

ดวงเดือน ม่วงศรี

ดวงเดือน วงษ์ศรี

พนักงานสถานที่

โทร: 02-727-3635

ปานพิมล นนกระโทก

ปานพิมล นนกระโทก

พนักงานสถานที่

โทร : 02-727-3635
E-mail : pampimol.non@nida.ac.th

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

นางสาวพูนทรัพย์ ระวังกุล

พูนทรัพย์ ระวังกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

โทร: 02-727-3642
E-mail : poonsuph@nida.ac.th

นางสาวพิมพ์ธีมา ผลิศักดิ์

พิมพ์ธีมา ผลิศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

โทร: 02-727-3634
E-mail : phithima@hotmail.com

กลุ่มงานแผนและพัฒนา

ฐิติภรณ์ พันธุ์ประภา

ฐิติภรณ์ พันธุ์ประภา (หัวหน้ากลุ่มงาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับชำนาญการ

โทร: 02-727-3641
เมล: thitiporn.p@nida.ac.th

สุปรียา แซ่ตัน

สุปรียา แซ่ตัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

โทร: 02-727-3654
เมล: xecon@nida.ac.th

ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

สริตา  รัศมี

สริตา  รัศมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

tel: 02-727-3644
email: sarita.rus@nida.ac.th