ผู้บริหารคณะ

ศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

คณบดี

รศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์

ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ

ผศ.ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์

ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

ศรีอรุณ ชื่นนางชี

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ