ครบรอบปีที่ 56 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ครบรอบปีที่ 56 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 56 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถาบันได้จัดให้มีการมอบโล่เกียรติคุณ“นราธิปพงศ์ประพันธ์”

เพื่อเป็นเกียรติประวัติและประกาศเกียรติคุณแด่ คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กูล ผู้มีอุปการคุณด้านวิชาการ Professor Keunjae Lee ผู้มีอุปการคุณที่ได้ให้ความกรุณาสถาบัน และขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เข้ารับมอบรางวัล จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลหน่วยงานดีเด่นระดับคณะ (รางวัลชมเชยอันดับ 1) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เงินรางวัล 20,000 บาท  รางวัล Quality Award ประจำปีงบประมาณ 2564 (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เงินรางวัล 20,000 บาท คุณพูนทรัพย์ ระวังกุล (หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ) เข้ารับมอบ รางวัลบุคลากรอาวุโสปฏิบัติงานครบ 30 ปี