ปฐมนิเทศแบบ New Normal หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 57

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 57 ปฐมนิเทศแบบ New Normal ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 🎉🎉
📍 ศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ กล่าวเปิดงานและแนะนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะ
📍 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
📍 ผู้อำนวยการหลักสูตร ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์ แนะนำหลักสูตร และสาขาวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
📍 รศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส แนะนำสาขาวิชาเอกการวิเคราะห์โครงการ
📍 ผศ.ดร.ศรัณย์ ศานติศานส์ แนะนำสาขาวิชาเอกธุรกิจการเงินและการธนาคาร
📍 ทั้งนี้ผู้อำนวยการหลักสูตรได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยมีศิษย์เก่า 2 ท่าน ร่วมให้คำแนะนำ คือ นางสาวจิราพร ปานพรม และนางสาวดวงฤดี สุวรรณไตรย์
📍 หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมรุ่นพี่ (MBE56) พบรุ่นน้อง (MBE57) เพื่อทำความรู้จักกันมากขึ้น 💕💞💖
#mbenida สร้างนักเศรษฐศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง

#mbenida ใช้เศรษฐศาสตร์อย่างมืออาชีพ เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ