การสัมนาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประจำปี 2565

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้จัดกิจกรรมการสัมนาของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Tearms Applkation) โดย คณบดีกล่าวเปิดการสัมมนาและกล่าวถึงนโยบายของผู้บริหารชุดใหม่ ภาพรวมหลักสูตรและแนวโน้มจำนวนนักศึกษา ตอนบ่ายมีการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม Work Shop 4 กลุ่ม