โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย


โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บรรยายโดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

💁‍♀️💁 โดยมีนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 55 ได้เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนาน หลังจากอบรมหวังว่านักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับวิชาค้นคว้าอิสระแล้วนะคะ 😍 ที่นี่ #mbenida