การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนในประเทศไทย (MFE,2563)

4-16-6210323037 วิกรานต์_Infographic