สัมมนา เรื่อง “การจัดทำแนวทางการดำเนินงานของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การจัดทำแนวทางการดำเนินงานของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรและคณาจารย์ ในเรื่องของการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคลองกับปรัชญาการเรียนการสอนของคณะ แนวทางการจัดฝึกอบรมและบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวการการขับเคลื่อนทิศทางการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ