ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์กิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 55

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 55 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 รองคณบดีฝ่าบริหารคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ผศ.ดร.นิรมล. อริยอาภากมล กล่าวเปิดงานและแนะนำคณาจารย์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์ แนะนำหลักสูตร รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ ผศ.ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์ แนะนำสาขาวิชาเอก ให้กับนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้ผู้อำนวยการหลักสูตรได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยมีศิษย์เก่า 2 ท่าน ร่วมให้คำแนะนำ คือ คุณพงศ์ธร เสนคราม และคุณชวนนท์ สุวิริยะไพศาล หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง