ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อการใชจายของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุน (MBE,2562)

2.18-6110322037 - กีรติกานต์ จิตตกาญจน์