รางวัล “เหรียญเกียรติยศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Council Medal of Honour)” ประจำปี 2563

แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ได้รับรางวัล “เหรียญเกียรติยศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Council Medal of Honour)” ประจำปี 2563

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ได้รับรางวัล “เหรียญเกียรติยศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Council Medal of Honour)” ประจำปี 2563 เนื่องจากเป็นบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นคุณประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์ โดยคณะได้เชิญอาจารย์มาร่วมรับประทานอาหารและแสดงความยินดีแก่ท่าน เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ชั้น 14 อาคารนวมินทราธิราช