ปฐมนิเทศนักศึกษาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12

เมื่่อวันเสาร์ที่ 1 ส.ค. 2563 คณะได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ในงานกิจกรรม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล กล่าวเปิดงานและแนะนำคณาจารย์ และผู้อำนวยการหลักสูตร ผศ.ดร.ศรัณย์  ศานติศาสน์ แนะนำหลักสูตร และในการปฐมนิเทศ ผู้อำนวยการหลักสูตรได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยมีศิษย์เก่า 2 ท่าน ร่วมให้คำแนะนำ คือ คุณเมธาวดี นาทธนนันท์ และ คุณกิตติ  บัวบึง หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมกับรุ่นพี่พบรุ่นน้อง