งานปฐมนิเทศ นศ.หลักสูตร Architectural Intelligence and Design Thinking

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  สติมานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ไปร่วมงานปฐมนิเทศ นศ.หลักสูตร Architectural Intelligence and Design Thinking หลักสูตรนานาชาติใหม่ ของคณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมมือกับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ