การเสวนา เรื่อง “โควิด-19 กับเศรษฐกิจไทย การจ้างงาน และภาคการท่องเที่ยว”


เอกสาร การสัมมนา เรื่อง “โควิด-19 กับเศรษฐกิจไทย การจ้างงาน และภาคการท่องเที่ยว”

ช่วงที่ 1 :  การนำเสนอผลงานศึกษาวิจัย โดยคณาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  1. บทความโควิด-19 กับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคด้วยแบบจำลองดุลภาพทั่วไป (รศ.ดร.ศาสตรา) <<< ดาวน์โหลด >>>

  2. บทความโควิด-19 กับเศรษฐกิจมหภาค (รศ.ดร.ยุทธนา)  <<< ดาวน์โหลด >>>

  3. บทความโควิด-19 กับผลกระทบต่อการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวไทย (รศ.ดร.อนันต์)  <<< ดาวน์โหลด >>>

  4. บทความโควิด-19 กับโพลสำรวจความเดือดร้อนของคนไทยทั่วประเทศกว่า 3,000 คน (ผศ.ดร.อัธกฤตย์) <<< ดาวน์โหลด >>>

ช่วงที่ 2 :  เสวนา เรื่อง “โควิด-19 กับเศรษฐกิจไทย การจ้างงาน และภาคการท่องเที่ยว”

  1. เอการการเสวนา “โควิด-19 กับเศรษฐกิจไทย การจ้างงาน และภาคการท่องเที่ยว” (ดร.สมชัย จิตสุชน<<< ดาวน์โหลด >>>

  2. เอกสารผลกระทบโควิด-19 ต่อการท่องเที่ยวไทย (ผศ.ดร.ไพฑูรย์) <<< ดาวน์โหลด >>>

เอกสาร NIDA Macro Forecast: เศรษฐกิจติดโควิด (รศ.ดร.ยุทธนา<<< ดาวน์โหลด >>>