ดร.ศุภวรรณ แซ่ลิ้ม ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 “รางวัลระดับดี”

ชื่อบทความ  : ผลกระทบในเชิงความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของมาตรการภาษีคาร์บอนต่อการบริโภคพลังงานภาคครัวเรือนในประเทศไทย
ชื่อผู้เขียนบทความ  : ดร.ศุภวรรณ แซ่ลิ้ม
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.​อนันต์ วัฒนกุลจรัส
รางวัลที่ได้ :   ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 “รางวัลระดับดี”