แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๐

"คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ขอแสดงความยินดี
กับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๐ ทุกท่าน"