ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 53

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14  คณบดี (รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล) ผู้บริหารหลักสูตร (ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์) และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเอก ผศ.ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์ รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 53 ในงานดังกล่าวมีการแนะนำคณาจารย์ประจำคณะ แนะนำหลักสูตร และสาขาวิชาเอกของหลักสูตร นอกจากนี้ ได้เชิญ คุณเอกสิทธิ์  โพธิ์ชูชาติ นักวิชาการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคุณทรงกิจ เหลืองเพชรรัตน์ Vice President Private Wealth Management บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ที่เป็นศิษย์เก่าของคณะมาให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะ