นายเฟิร์ส รุจิระธาดา ได้รับรางวัล Capital Market Smart Idea 2018 (MFE-W4)

แนวคิดจากเรื่อง  : การศึกษาผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนแบบ Active Fund ที่ใช้ผู้จัดการกองทุนเทียบกับกองทุนที่ใช้ Machine Learning, AI หรือ Big Data มาเป็นเครื่องมือ
ชื่อนักศึกษา  :  นายเฟิร์ส รุจิระธาดา นักศึกษาเก่า MFE-W4 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า
สถานที่ทำงาน :  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
รางวัลที่ได้ :   รางวัล Capital Market Smart Idea 2018 สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


          นายเฟิร์ส รุจิระธาดา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด นักศึกษาเก่า MFE-W4 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า ที่ได้รับรางวัล Capital Market Smart Idea 2018 จากแนวคิดเรื่องการศึกษาผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนแบบ Active Fund ที่ใช้ผู้จัดการกองทุนเทียบกับกองทุนที่ใช้ Machine Learning, AI หรือ Big Data มาเป็นเครื่องมือ” ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                     โดยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ริเริ่มโครงการ Capital Market Smart Idea 2018 ขึ้นเพื่อสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติหรือสามารถนำไปต่อยอดได้ โดยการผสานองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนในหลายมิติ ซึ่งต้องการองค์ความรู้ที่จะผสานในหลายสาขาวิชา โดยการเปิดรับแนวคิดและตอบโจทย์ตลาดทุนที่เป็นที่สนใจ