นายตฤณ สิทธิสวัสดิ์ MFE-R6 และ นายปิยวัฒน์ ปัญญา MFE-W5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ 2560

นักศึกษาเก่า MFE และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. นายตฤณ สิทธิสวัสดิ์ MFE-R6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

2. นายปิยวัฒน์ ปัญญา MFE-W5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์