นายจิรวัฒน์ เวชสุภากุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการ Bond Academy 2559


นายจิรวัฒน์ เวชสุภากุล นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการ Bond Academy 2016 ระดับ Fundamental จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559