นางสาวสุวิมล นันทะ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2553

ชื่อบทความ  : Health Care Utilization and Impacts of Illness on Wealth of Ageing Population
ชื่อผู้เขียนบทความ  :  นางสาวสุวิมล นันทะ
อาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
รางวัลที่ได้ :  บทความชมเชย ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2553