นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับปริญญาโท-เอกโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2553

ชื่อบทความ  :   การกีดกันเพศหญิงในวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อผู้เขียนบทความ  :  นางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี
อาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล  
รางวัลที่ได้ :  บทความชนะเลิศระดับปริญญาโท-เอกโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2553