นางสาวกุลนิดา แววรวีวงศ์ รางวัลชนะเลิศ บทความระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2557

ชื่อบทความ  : ผลกระทบของการส่งออก การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศและการลงทุนทางอ้อม (ตราสารหนี้และตราสารทุน) จากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทย
ชื่อผู้เขียนบทความ  :  นางสาวกุลนิดา แววรวีวงศ์
รางวัลที่ได้ : รางวัลชนะเลิศบทความระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2557