ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2552

ชื่อบทความ  :  The Public Demand for a Free HIV Vaccination Programme
ชื่อผู้เขียนบทความ  :  นายเจริญชัย เอกมาไพศาล
อาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
รางวัลที่ได้ :   บทความชนะเลิศ ระดับปริญญาโท-เอก โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2552