การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตลาดทองคำในประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตลาดทองคำในประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [MBE, 2552]

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตลาดทองคำในประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาวิจัยได้ทำการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของรูปแบบการลงทุน 2 ประเภท คือการลงทุนในตลาดทองคำในประเทศไทยโดยอ้างอิงจากราคาทองคำแท่งในประเทศไทย กับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอ้างอิงดัชนีSET50 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนทั้งสองประเภทว่ามีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างไรและศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนในตลาดทองคำและการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าจะเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันหรือไม่ …

ab-5110321042