การศึกษาความคุ้มค่าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย

การศึกษาความคุ้มค่าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย [MBE, 2553]

การศึกษาความคุ้มค่าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย

เดชชัย กุลวงศ์

บทคัดย่อ

การศึกษาความคุ้มค่าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคุ้มค่าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ โดยใช้เชื้อเพลิงจากน้ำเสีย (Biogas) ทั้งทางด้านการเงินและทางด้านเศรษฐศาสตร์ ภายใต้โครงการ Very Small Power Plant (VSPP) ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนรายเล็กมากมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพใช้ใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน (Cost-Benefit Analysis) และใช้ราคาตลาด (Current Price) …

ab-5110312015