การศึกษาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดชลบุรี

การศึกษาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดชลบุรี (MBE,2558)

การศึกษาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดชลบุรี

ชลิตา ขำหาญ

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค์คือสำรวจ และวิเคราะห์ผลของค่าใช้จ่าย 12 สาขา ต่อครั้ง/คน/วันของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน จังหวัดชลบุรี ค่าใช้จ่าย 12 สาขาหลักประกอบไปด้วย ธุรกิจบริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว ธุรกิจอาหารและ เครื่องดื่ม ธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร ธุรกิจบริการอุปกรณ์เดินทางและท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยวและการจอง ธุรกิจ บริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธุรกิจบริการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ธุรกิจบริการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเที่ยว กลางคืน ธุรกิจของฝากและของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สินค้าคงทน ธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ธุรกิจบริการ ท่องเที่ยวอื่นๆ