การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : ระหว่างไทยและญี่ปุ่น [MBE, 2552]

การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

ยุภา มีจังหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยและแนวทางในการปรับตัวในธุรกิจบริการที่ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในไทยได้ โดยมีขอบเขตการศึกษาจากการเปิดเสรีธุรกิจบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA ในรูปแบบที่ 3 คือ การเข้ามาประกอบกิจการในไทยของผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการศึกษาได้มีการรวบรวมข้อมูลการเปิดเสรีด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA …
ab-5110321034 (1)