ศึกษาสภาวการณ์จัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย

ประเภทงานบริการวิชาการ: งานวิจัย
หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ: ราชการ
ประเภทหน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ: ราชการ

สาขางานบริการวิชาการ:
เริ่ม: 11 เม.ย. 2562
ถึง: 11 ก.ค. 2562
สถานะ: ระหว่างดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: พิริยะ ผลพิรุฬห์
ผู้ร่วมวิจัย: สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
คณะ / สำนัก: คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะ / สำนัก: ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายโครงการ

1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาผลของการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวมถึงโอกาสการเข้าถึง
3. เพื่อศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยในอนาคตทั้งการศึกษารูปแบบในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยโดยหน่วยงาน องค์กรและภาคเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดและร่วมจัดการศึกษา
4. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทยที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โโยแบ่งเป็นข้อเสนอระดับ 1) ผู้กำหนดนโยบาย (policy Maker) 2) ผู้กำกับนโยบาย (Policy Regulator) 3) ผู้สนับสนุนนโยบาย (Policy Supporter) และ 4) ผู้ปฏิบัติ (Policy Operator)