ศึกษาวิจัยเรื่อง “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” : ธุรกิจยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน)

ประเภทงานบริการวิชาการ: งานที่ปรึกษา
หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ: สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประเภทหน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ: ราชการ

สาขางานบริการวิชาการ:
เริ่ม: 21 เม.ย. 2559
ถึง: 16 ธ.ค. 2560
สถานะ: ระหว่างดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ทองใหญ่ อัยยะวรากูล
ผู้ร่วมวิจัย: สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
คณะ / สำนัก: ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะ / สำนัก: ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายโครงการ

1. เพื่อศึกษาถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจแอมเฟตามีน
2. เพื่อศึกาารายละเอียดของส่วนได้ส่วนเสียที่แต่ละหน่วยงานได้รับจากธุรกิจเมทแอมเฟตามีน