รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2558

ประเภทงานบริการวิชาการ: งานวิจัย
หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
ประเภทหน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ: เอกชน

สาขางานบริการวิชาการ:
เริ่ม: 1 เม.ย. 2559
ถึง: 31 มี.ค. 2560
สถานะ: ระหว่างดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ร่วมวิจัย: สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
คณะ / สำนัก: ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะ / สำนัก: ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายโครงการ

เพื่อศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยครอบคลุมทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พร้อมวิเคราะห์สาเหตุที่มาของปัญหา และแนวทางการกำหนดมาตรการของรัฐเพื่อแก้ปัญหา