การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดทำรายงานการคลังในระดับจังหวัดและภาพรวมให้สอดคล้องกับบทบาทของกรมบัญชีกลาง

ประเภทงานบริการวิชาการ: งานวิจัย
หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ: กรมบัญชีกลาง
ประเภทหน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ: ราชการ

สาขางานบริการวิชาการ:
เริ่ม: 14 ก.ค. 2559
ถึง: 14 มี.ค. 2560
สถานะ: ระหว่างดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศาสตรา สุดสวาสดิ์
ผู้ร่วมวิจัย: สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
คณะ / สำนัก: ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะ / สำนัก: ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายโครงการ

1. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลการเงินการคลังทั้งหมดของกรมบัญชีกลางในเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารการคลังของประเทศ
2. เพื่อออกแบบและจัดทำเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลการเงินการคลังของกรมบัญชีกลางในปัจจุบัน เพื่อ จัดทำรายงานการคลังในระดับจังหวัด และระดับภาพรวมให้สอดคล้องกับบทบาทของกรมบัญชีกลาง
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์การดำเนินนโยบายการคลังของภาครัฐที่สอดคล้องกับบทบาทของกรมบัญชีกลาง ผ่านข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลการเงินการคลังข้างต้น เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกับรับบาล
4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการคลัง (Fiscal Information Center) ของประเทศ
5. เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบทบาทของกรมบัญชีกลางในฐานุการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการคลังของประเทศ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลการคลังในการบริหารการคลังของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจัดการทางการคลังที่ทันสมัย