การศึกษาเหตุผลและความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ เกาหลี (CEPA) : ประเด็นที่เป็นความสนใจพิเศษในด้านการค้าสินค้าบริการและการลงทุนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (การวิเคราะห์ผลกระทบของการทำความตกลงต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม : An Analysis of Macroeconomic Impacts on the Thai Economy)

ประเภทงานบริการวิชาการ: งานวิจัย
หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
ประเภทหน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ: เอกชน

สาขางานบริการวิชาการ:
เริ่ม: 2 มิ.ย. 2558
ถึง: 31 ก.ค. 2559
สถานะ: ระหว่างดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศาสตรา สุดสวาสดิ์
ผู้ร่วมวิจัย: สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
คณะ / สำนัก: ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะ / สำนัก: ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายโครงการ

1. มีเหตุผล ความจำเป็น ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดแก่ประเทศไทยอย่างไร ในการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
2. ควรมีกรอบ แนวทางและเป้าหมายการเจรจาจัดทำความตกลงฯ ที่คุณภาพสูงอย่างไร ทั้งนี้จะมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมประเด็นเจรจาที่สำคัญและเป็นที่สนใจเป็นพิเศษในด้านการค้าสินค้า บริการการลงทุน และประเด็นสำคัญอื่น ๆ ที่ครอบคลุมในความตกลงฯ ที่มีคุณภาพสูงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี